Международно законодателство

Нарушение на трудовите права в Англия .Проблеми на работното място в Англия. Информация, съвети и съдействие, важни адреси


Търсещите работа граждани никога да не подписват договори и други документи, за съдържанието на които не са сигурни. Препоръчително е консултиране с трети лица и институции, например Службата за съвет, консултация и арбитраж (ACAS), Citizens Advice Bureau и други .

При проблеми на работното място първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, трябва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure).

В рамките на процедурата следва да се: изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор; осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването; обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.
Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта. Информацията е на Службата по трудови и социални въпроси – Лондон.

Ако гражданинът работи в селското стопанство, преработващата промишленост, пакетирането на храни и напитки и има съмнение за нарушения, злоупотреба или експлоатация, следва да се свърже с регулативния орган за фирмите, осигуряващи работна сила в селското стопанство и сектора на преработка и пакетиране на храни и напитки (Gangmasters Licensing Authority – GLA). Безплатната телефонна линия за подаване на сигнали към структурата е 0800 432 0804 (на телефон 0115 959 7049 може да се оставя съобщение в извънработно време), а телефонът на отдела, разследващ сигнали, е 0115 959 7052 и електронен адрес: intelligence@gla.gsi.gov.uk, желателно е да се предостави колкото се може повече информация за нарушението. Сигнал може да се подаде и в електронна форма, достъпна онлайн: https://gla.defra.gov.uk/Report-Issue/en/Report-Form/.

При заетост в други сектори извън тези, в които съдействие може да окаже GLA, и ако има непосредствена опасност за лицето, следва да се търси контакт с полицията на телефон 101 (спешни случай – 999).
Сигнал за престъпление, който впоследствие ще бъде разследван от компетентните органи, може да се подаде анонимно и към неправителствената организация Crimestoppers: https://crimestoppers-uk.org/,
телефонен номер: 0800 555 111.

Подробна информация по множество въпроси на британската система – заетост, социална система, защита на правата, пенсии и други, може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство: www.direct.gov.uk.

Линията за съвети за работа и заплащане (Pay and Work Rights Helpline) – предоставя информация относно въпроси, свързани с права на работното място, заплащане, условия на труд, подаване на оплакване при нарушения: http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DG_177940,

тел.: 0800 917 2368.

Службата за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж: www.acas .org.uk и тел.: 08457 47 47 47.

Националната мрежа от информационни и консултантски бюра (Citizens Advice Bureau) предоставя съвети по широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси: http://www.adviceguide.org.uk/england/work_e.htm и http://www.adviceguide.org.uk/england/about_

this_site/get_advice.htm.

Подробна информация по множество въпроси на британската система – заетост, социална система, защита на правата, пенсии и други, може да бъде намерена на интернет портала на британското правителство: www.direct.gov.uk.

Линията за съвети за работа и заплащане (Pay and Work Rights Helpline) – предоставя информация относно въпроси, свързани с права на работното място, заплащане, условия на труд, подаване на оплакване при нарушения: http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/DG_177940,
тел.: 0800 917 2368.

Службата за съвети, помирение и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Services) предоставя информация и съвети по отношение правата на заетите граждани, консултиране при конфликти и предприети дисциплинарни действия от страна на работодателя на работното място и възможности за помирение и арбитраж: www.acas .org.uk и тел.: 08457 47 47 47.

Националната мрежа от информационни и консултантски бюра (Citizens Advice Bureau) предоставя съвети по широк кръг от трудови, социални, здравни, семейни въпроси: http://www.adviceguide.org.uk/england/work_e.htm и http://www.adviceguide.org.uk/england/about_this_site/

get_advice.htm.

При нарушения относно безопасните и здравословни условия на труд можете да се обърнете към Службата по въпросите на здравето и безопасността при работа (Health and Safety Executive): https://extranet.hse.gov.uk/lfserver/external/comp1.
Сигнал за трудова злополука може да се подаде на телефон 0845 300 9923.

За въпроси относно трудовите съдилища можете да се обърнете към Employment Tribunal Service Enquiry Linе: http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment и тел.: 08457 959 775.

Към посолството на Р България в Лондон действа Служба по трудови и социални въпроси чрез която можете за получите:
• информация и консултация по въпроси, отнасящи се до упражняване на легална трудова заетост в Обединеното кралство;
• информация, отговори на запитвания и консултации относно законовата уредба в Обединеното кралство в областта на трудовата и социалната сфера;
• информация, отговори на запитвания и консултации относно нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика на граждани и фирми в Обединеното кралство относно упражняване на заетост в Република България.
Службата по трудови и социални въпроси не би могла да ви съдейства за намирането на конкретна работа, но ще направи всичко възможно за пълноценната защита на вашите трудови и социални права в Обединеното кралство.
Адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL
web page: http://www.mlsp.government.bg/mission/
Информационна кампания „Преди да тръгнете“ – инициатива на неправителствената организация „The Passage“, най-големият ресурсен център за бездомни във Великобритания, подпомагащ повече от 30 години хора, живеещи без подслон в централната част на Лондон. На интернет страницата http://www.beforeyougo.eu/bulgaria/ е предоставена информация и съвети (на български език) за подготовка на пътуването и устройването в Обединеното кралство, но също така и по отношение на наемане на жилище, подслоняване и бездомност.

Shelter – неправителствена организация, предоставяща съвети и подкрепа жилищни въпроси (наем на свободния пазар) и при загуба на подслон:
Тел.: 0808 800 4444
http://england.shelter.org.uk/get_advice
Интерактивни инструменти за определяне на възможност за получаване на определени помощи (Benefits Аdviser)
https://www.gov.uk/benefits-calculators

Коментари

коментирай