Международно законодателство

Съд на Европейския съюз. Можем ли и кога да се обърнем към него за закрила при социални и трудови спорове


Съдът на Европейския съюз е съдебната институция на Съюза, която е създадена през 1952 г. със седалище в Люксембург.Съдът на ЕС тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни членки и разрешава правните спорове между национални правителства и институции на ЕС. Голям брой национални разпоредби произлизат от него, независимо дали става въпрос за трудово право, право на околната среда, защита на потребителите, свободно движение на стоки или свободно предоставяне на услуги.
Освен това правото на Съюза има предимство пред националното право и се прилага във всички държави членки.
При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също могат да заведат дело в Съда срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила правата им. Той се състои от три съдилища: Съдът (създаден през 1952 г.), Общият съд (създаден през 1988 г.) и Съдът на публичната служба (създаден през 2004 г.).
Неговата роля е от решаващо значение при възникване на съмнения относно обхвата на разпоредбите на ЕС, тяхното прилагане към индивидуални случаи и тълкуването им във връзка с националното законодателство.
Поради това няма да бъде преувеличено да се каже, че без съдебната практика на Съда закрилата, предоставяна от разпоредбите на ЕС в областта на социалната сигурност, не би била толкова ефективна, толкова пълна и толкова добра.
Съдът на Европейския съюз е правен защитник на европейските граждани,упражняващи своите права на движение и престой в рамките на Европа.
Тъй като всяка държава членка има собствен език и специфична правна система, Съдът на Европейския съюз е многоезична институция. Всъщност поради необходимостта да използва езика на производството в отношенията си със страните и да осигурява разпространението на своята практика във всички държави членки зачитането на пълно многоезичие е задължение на Съда.
КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ ПРАВНИЯТ МИ ПРОБЛЕМ
Е СВЪРЗАН С ПРАВОТО НА СЪЮЗА И ДАЛИ СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Е КОМПЕТЕНТЕН?
Поради сложността на въпроса и предвид факта, че наемането на адвокат,който да защити интересите ви в съда, може да се окаже твърде скъпо, независимо дали вашата жалба е удовлетворена или не, ви препоръчваме първо да се обърнете към правен съветник, който е специалист в тази област.

Може да има много основания за завеждане на дело в съда:
– непознаване от страна на местните институции на съответните разпоредби на националното право или правото на ЕС и на съответната съдебна
практика на националните съдилища, както и тази на Съда на Европейския съюз. Дори за експертите е почти невъзможно да познават в детайли тези закони и винаги да ги прилагат правилно;
– твърде стеснено или твърде разширително тълкуване на съществуващите разпоредби от съответната институция. Тези разпоредби невинаги са достатъчно ясни и поради това често се налага да бъдат тълкувани от лицето, отговарящо за тяхното прилагане;
– празноти в правните формулировки и непредвидени ситуации, които изискват решение на съда.
Ваше право е в тези или подобни ситуации да разчитате на предвидените в националното законодателство методи на обжалване, когато смятате, че определено решение може да е изцяло или частично неправилно.
Съдебните производства се различават във всяка държава-членка. Обикновено предварително условие да бъде заведено дело в съда е всички средства за обжалване пред институцията за социална сигурност да са изчерпани. Ако това не е направено, рискувате да загубите правото да се обърнете към съда. Същото важи ако изчакате твърде дълго след издаването на окончателното решение на институцията, която е компетентна да разгледа вашата жалба.
Съдът на Европейския съюз не се произнася пряко по индивидуални случаи в областта на социалната сигурност. Неговите решения се ограничават до
тълкуване на съответните разпоредби на ЕС в контекста на конкретния случай. Това тълкуване обаче е задължително за всички участващи страни (национални съдилища, институции за социална сигурност, отделни лица) и поради това е от съществено значение за окончателното решение по вашето дело.
– Оттук следва, че не съществува възможност да заведете дело пряко пред Съда на Европейския съюз. Първо трябва да преминете през националните съдилища, въпреки че не е необходимо да изчерпите всички правни
процедури и обжалвания, предвидени в националното законодателство.
– В случай на съмнения националният съд, който гледа вашето дело, може да се допита до Съда как следва да бъде тълкувана конкретна разпоредба на
правилата на ЕС относно социалната сигурност, ако решението по вашето дело зависи от това тълкуване. Това се нарича „преюдициално запитване“.
Всяко национално съдилище, което има отношение, дори на първа инстанция, може да отправи такова преюдициално запитване. Ако не е възможно
по-нататъшно обжалване на решението на националния съд, той е длъжен да отправи преюдициално запитване. Винаги можете да предложите съдията по вашето дело да се допита до Съда на Европейския съюз.
– И накрая, съществува възможност Европейската комисия да отнесе даден въпрос до Съда на Европейския съюз, когато счете, че националните законови и подзаконови разпоредби са несъвместими с правилата на ЕС (така наречената „процедура за нарушение“). За да бъде открита тази процедура не е необходимо нито изчерпването на всички национални правни средства за защита и обжалване, нито наличието на конкретен индивидуален случай. Процедурата обаче отнема много време. Над 90 % от решенията са постановени вследствие на отправени от национални съдилища преюдициални запитвания.
В повечето случаи дори няма да е необходимо пред Съда на Европейския съюз.

ЗАГУБИХ ДЕЛО НА ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ СЪД.
МОГА ЛИ ДА ПОДАМ ЖАЛБА ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?
Не, в този случай не можете да се отнесете до Съда на Европейския съюз. Решенията на националните съдилища не могат да се обжалват пред Съда. Той не може при никакви обстоятелства да отменя или изменя решенията на националните съдилища.
По-голямата част от съдебните решения, определения и заключения се публикуват на всички официални езици на Европейския съюз в Сборник съдебна практика на Съда и на Общия съд и в Сборник съдебна практика на Съда на публичната служба.
Тези текстове са достъпни на интернет страницата на Съда: www.curia.europa.eu.
И още е важно да знаете:
Ако изплащането на вашата пенсия или друго обезщетение е спряно по очевидно неоснователни причини, не се задоволявайте с дадени по телефона
обяснения, дори от компетентната институция. Винаги настоявайте да получите писмено решение, за да имате възможност да го използвате в подкрепа на
евентуална жалба.
Пощенски адрес:
Съд на Европейския съюз
L – 2925 Luxembourg
телефон на централата: (+352) 4303.1
факс: (+352) 4303.2600

Знайте трудовите и социални права с нас!

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай