Международно законодателство

Германия: Майчинство, родителски отпуск, детски надбавки


 Много млади българки раждат и отглеждат децата си в Германия. Логично, там са техните работни места, дом и семейства. В Германия повечето хора са осигурени в държавни здравни каси – над 140 на брой. Само една малка част се осигурява частно, което често е по-скъпо и, разбира се, е свързано с определени привилегии. Но държавната осигуровка е повече от достатъчна. Голяма част от разходите, свързани с бременността и раждането, се поемат от касата.

В Германия има два основни периода, свързани с плащания около раждането на дете.

Tова са:
– първоначалният период на майчинство (Mutterschaftszeit)
– периодът на отглеждане на детето (Elternzeit)

Родителите имат право и на детски надбавки Kindergeld.

Майчинството е финансова помощ, предоставена на бременни жени, 6 седмици преди и 8 седмици след раждането.

 Само ако изрично заявите, че желаете да работите, може да продължите да работите. Независимо от това, през последните 6 седмици може по всяко време да решите да не работите, като ще продължите да получавате заплатата си. Майки на преждевременно родени деца или при многоплодно раждане (близнаци, тризнаци и пр.) нямат правото да работят дванадесет седмици след раждането, дори и самите те да го желаят.

 При бременност Вашият работодател е длъжен да Ви освобождава в работно време за всички прегледи в рамките на предродилните грижи. Работодателят е длъжен да плаща пълно трудово възнаграждение и няма право да намалява заплащането Ви поради посещение на прегледи, свързани с предродилните грижи.

 Според германския закон Kuendigungsschutz работодателят не може да прекрати трудовия време на бременността и в четирите месеца след раждането. Ето защо е препоръчително да уведоми работодателя за бременността възможно най-скоро.При това е без значение какво гражданство имате. Забранено е например извършване на работа, която вреди на здравето на жената или на плода, като напр. вдигане на тежки предмети или твърде дълго стоене на крак.

Бременните жени трябва да са осигурявани за майчинство и да са работещи. Домакини и самонаети лица без съответно осигуряване не получават обезщетение за майчинство.

Как се кандидатства за майчинство?

Най-рано може да подадете документите си седем седмици преди очакваната дата на раждане. Това, е официално документирано от Вашия лекар в “Удостоверение за предполагаемата дата на раждане”/”Bescheinigung über den mutmasslichen Tag der Entbindung”/. Този документ е необходим и ще бъде направено копие за вашето досие. Също така, следва да попълните изаявление за получяване на майчинство, с помощта на вашия здравен застрахователен агент.

Здравните специалисти, които осигуряват грижи за вас, ще записват напредъка ви и бебето ви Mutterpass и ще съдържа подробности за всяко медицинско назначение. След раждането на бебето акушерката ще го съхранява за съхранение.

Обезщетението за майчинство като сума ще варира при отделните случаи. Изчислението се основава на средната стойност на нетен размер на последните три пълни месечни заплати на кандидатстващата или на 13 седмичното заплащане преди периода на правото на майчинство да започне разделен на общия брой дни на периода, за който се измерва.
Максималното дневно заплащане,одобрено от държавните здравни застрахователи, е ограничено до 13 евро на ден. Ако нетният размер на заплата е по-висока от тази, работодателят е задължен от федералния закон да плати разликата.

Ако сте безработна и получавате обезщетение за безработица до момента, в който правото ви на майчинството започне, вие ще имате също право на майчинство. Размерът на обезщетението за майчинство обикновено е равен с този, който получавате за безработица. Свържете се с вашия здравноосигурителна компания/каса и определения Ви агент в местния офис, за да разберете повече.

Бебето е тук … сега какво?

След 8 седмици след раждането можете или да се върнете на работа или да вземете това, което е известно като Elternzeit – родителски отпуск. Elternzeit може да бъде взет и от двамата родители.

По време на отпуска имате пълна защита като работник. Може да се получава за общо 3 години до 8-я рожден ден на детето (ако сте избрали да запазите една година, това трябва да бъде обсъдено и с вашия работодател).
Да, правилно разбрахте, че можете да вземете до 3 години отпуск, за да отгледате вашето дете.
Много родители излитат една година и след това работят 2 години на непълен работен ден, докато останалите вземат пълната тригодишна почивка и след това отново се завръщат на работа и забременяват отново.
Родителският отпуск може да бъде взет от майката и бащата индивидуално или съвместно. Баби и дядовци могат също да имат право на родителски отпуск, ако родителят е все още непълнолетен или е в последната или предпоследната година на курс на обучение, който е започнал. Бабата и дядото имат само право на обезщетение за периоди, през които никой от родителите на детето не поема родителски отпуск.

Трябва да подадете заявлението за родителски отпуск на работодателя си не по-късно от седем седмици преди да започне родителският отпуск. Когато изтече периодът на родителски отпуск, вашият работодател трябва да Ви предложи работа с равностоен статут.

По време на Elternzeit имате право на родителска помощ, наречена Elterngeld.  Elterngeld се плаща от правителството и частично замества загубените заплати, докато сте вкъщи с детето си. Elterngeld може да се изплаща до 12 или 14 месеца и е равно на приблизително 64% от доходите Ви. 14-те месеца могат да се разделят между двамата родители или да се вземат изцяло от един родител.

Германското правителство предоставя допълнителни надбавки на семействата, независимо от приходите или нуждите, наречени Kindergeld – детски надбавки. Kindergeld има за цел да компенсира част от разходите, свързани с отглеждането на дете в Германия. Родителите, които пребивават с дете в Германия, имат право на тази надбавка, стига да не получавате подобно обезщетение в друга страна (много страни от ЕС предлагат своя собствена версия на Kindergeld. Kindergeld варира в зависимост от броя на децата На домакинство. Плаща се от раждането и продължава месечно до ранна възраст (до 18 или 25 години, ако все още е учащ).

Чужденците, които пребивават в Германия, имат право на детски надбавки, ако притежават валидно разрешително за постоянно пребиваване.  Това изискване за пребиваване не важи за гражданите на ЕС, които по правилата на Регламент 883/2004 имат право на такива помощи и добавки веднага щом Германия е станала отговорна държава за тяхното изплащане, независимо от периода на престоя в Германия. Детските добавки подлежат на износ в целия ЕС. Наред с биологичните родители право на претенция имат напр. баба и дядо, приемни родители или доведени родители. За кандидатстването и изплащането на детски надбавки е отговорна съответната Служба по семейни добавки по район на местоживеене (Familienkasse) към Федералната агенция по заетостта.

Съветваме, ако поне единият родител се е установил и има доходи в Германия, да бъде подадена молба  и съответните приложения. Информацията, която ще подадете за себе си, ще бъде анализирана от Familienkasse и ще ви бъде отговорено дали имате право на Kindergeld или не и ако нямате право, защо е така. Решението на Familienkasse не е окончателно и може да се оспорва, а след това и обжалва пред Sozialgericht.

 

Федералното министерство на семейните въпроси, възрастните граждани, жените и младежта предоставя няколко услуги на жени, които се нуждаят от подкрепа и съвети относно тяхната бременност. 24-часова безплатна гореща линия е на разположение на 0800 40 40 020 на 18 езика, както и онлайн поддръжка.

Ако желаете, споделете вашия опит, допълнение или коментар по темата за майчинството в Германия, за да бъдем в помощ и на други българи.

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай