Международно законодателство

Жалба до Европейския съд по правата на човека. Как да подадем, имаме ли право и какво обезщетение ще получим?


Продължаваме да ви представяме вашите права и възможности за тяхната защита.Чува ли сте за Европейския съд по правата на човека, нали? Твърди сте убедени, че не сте получили желаната справедливост от съдебните институции на държавата, където се намирате – било то България, Испания, Италия, Холандия,Франция или друга страна ратифицирала Европейската конвенция по правата на човека. В която и от тези държави да сте, тези права, важат и за вас.

За Европейския съд по правата на човека?

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е международен съд със седалище в Страсбург, Франция и е създаден на 1 ноември 1998 г.. Той е правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. (известна и като Европейска конвенция по правата на човека). Той е орган към Съвета на Европа, юрисдикцията на който се разпространява върху всички държави-членки на Съвета на Европа, ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и включва всички въпроси, отнасящи се до тълкуването и приемането на Конвенцията във връзка с международни дела и жалби на отделни лица.Съдът е разделен на пет „секции“ (отдела), във всяка от които изборът на съдии е географски и полово балансиран. Броят на съдиите е равен на броя на държавите, ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ).

Какво трябва да знаем за Европейската конвенция по правата на човека и кои са основните права?

Конвенцията защитава: правото на живот, правото на справедлив процес при граждански и наказателни дела, правото на ефективни правни средства за защита, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на свободни избори, правото на мирно ползване на собствеността, свободата на изразяване на мнение, както и свободата на мисълта, съвестта и религията. И забранява: смъртното наказание, колективното експулсиране на чужденци, експулсирането на граждани от собствената им страна или недопускането им на територията на страната, изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание, произволното и противозаконно задържане, както и дискриминацията при упражняването на правата и свободите, провъзгласени в учредителния акт.

Как да подадем жалба и какво друго е необходимо да знаем?

За да се сезира Европейския съд по правата на човека, трябва да са изчерпани всички правни средства за защита в съответната държава, т.е. да са сезирани съдилищата на национално ниво. Нещо повече нарушенията на Конвенцията, от които потърпевш е съответното лице трябва да бъдат повдигнати пред националните власти.Нарушението трябва да е
извършено от някоя от държавите, ратифицирали Конвенцията.Трябва да сте пряко и лично засегнати от нарушението, във връзка с което подавате жалба. Не можете да правите общи оплаквания относно закон или мярка, защото Ви се струват несправедливи. Жалбата Ви може да бъде единствено във връзка с нарушения на Европейската конвенция за правата на човека, а не на друг нормативен акт.

Съдът разглежда жалби, подадени от физически или юридически лица, или, в някои случаи, от държави. Когато установи, че дадена държава е нарушила едно или повече от тези права и гаранции, Съдът произнася решение което е задължително. Разглеждането на делото е напълно безплатно, като жалбоподателят поема само собствените си разноски. Понятието собствени разноски включва хонорари на адвокати или разноски по набавянето на информация и кореспонденцията със Съда.

За да не бъде отхвърлена жалбата Ви, е необходимо да са спазени всички условия за допустимост. Формулярът на жалба е достъпен на интернет сайта на Съда, там са дадени и условията за попълване на жалбата, какво се изисква изисква да бъде представено от вас. Може да пишете на един от официалните езици на Съда (английски и френски) или на официалния език на всяка от държавите, ратифицирали Конвенцията – включително български. Попълнете го внимателно и четливо, подпишете го и го изпратете възможно най-бързо до Съда.Ако жалбата Ви е непълна, е възможно Съдът да не я разгледа. Не изпращайте оригинали, тъй като те няма да Ви бъдат върнати след края на производството. Ако желаете самоличността Ви да не бъде разкрита, трябва незабавно да информирате Съда, като изложите причините за това. Изпраща се по пощата, добре е да бъде с обратна разписка.

Упълномощаването на адвокат не е задължително, но ако решите да упълномощите,трябва да приложите нотариално заверено пълномощно.След подаването на жалбата, можете да кандидатствате за правна помощ. Не можете да поискате правна помощ от самото начало на производството, а едва, когато съответното правителство бъде
уведомено за делото. Следва да имате предвид, че правна помощ не се предоставя автоматично на всеки, който я поиска
Разглеждането на делото е напълно безплатно, като жалбоподателят поема само собствените си разноски. Понятието собствени разноски включва хонорари на адвокати или разноски по набавянето на информация и кореспонденцията със Съда.

Съдът ще се свърже с Вас, ако се нуждае от допълнителна информация. Деловодството ще разпредели пощата и ще изпрати жалбата Ви на правния отдел, компетентен да се занимае с нея,делото Ви ще получи номер и ще бъде разгледано от юрист. Това не означава, че Съдът ще приеме жалбата Ви, а само че тя е била
регистрирана.

Поради големия брой дела, производството е бавно.Някои жалби, които се оценяват като спешни, се
разглеждат приоритетно, например в случаи на непосредствена физическа опасност за жалбоподателя.
Производството пред Съда е писмено. Информацията, която предоставяте на Съда, трябва да бъде в писмен вид.
Личното Ви явяване няма да окаже никакво влияние върху развитието му.Имате възможност да поискате привременна мярка, но само в случай, че се намирате в непосредствена опасност или има сериозна заплаха за здравето Ви
В зависимост от характера на делото Ви, жалбата Ви ще бъде разпределена на едни от съставите на Съда, а именно: едноличен състав, комитет или камара.Ако Съдът сметне Вашата жалба или някои от Вашите оплаквания
за недопустими, неговото решение се счита за окончателно и не подлежи на обжалване.Ако Вашата жалба или Ваше оплакване бъдат обявени за допустими, Съдът насърчава страните (Вие и съответната държава) да постигнат приятелско споразумение. В случай, че не бъде постигнато такова споразумение, Съдът ще разгледа жалбата “по същество” – т.е., ще реши дали е налице или не нарушение на Конвенцията.Ако без основание откажете предложение за приятелско споразумение, Съдът може да прекрати делото след декларация на държавата-ответник, в която тя признава нарушението на Конвенцията и се ангажира да Ви предостави подходящо обезщетение.

Какъв резултат да очаквате и ще получите ли обезщетение?

1. Отхвърляне на жалбата:
-Унищожаване на преписката – ако в началото на производството Съдът се свърже с Вас и Вие не отговорите или не отговорите в указания срок, Европейска конвенция за правата на човека може приеме, че нямате намерение да поддържате жалбата си, и да прекрати делото по административен ред.
– Заличаване на жалбата от списъка на делата – след разпределянето на жалбата Ви на съдебен състав, Съдът може да я заличи от списъка на делата, ако не отговорите на исканията му в предоставения Ви срок и може да се приеме, че не поддържате жалбата си. Съдът може също така да заличи жалбата Ви от списъка на делата в резултат на приятелско споразумение или на едностранна декларация.
– Недопустимост на жалбата – Ако не сте спазили някое от условията за допустимост=

2. Ако жалбата Ви не бъде обявена за недопустима, Съдът може да установи, че не е имало нарушение на Конвенцията или, напротив, да заключи, че правата Ви са били нарушени. В последния случай, той може да Ви присъди обезщетение за претърпените вреди. Имайте предвид, че Съдът при никакви обстоятелства няма да отмени решение на вътрешните съдилища.
Ако Съдът прецени, че е налице нарушение, може да Ви бъде присъдено “справедливо обезщетение”, т.е. определена парична сума като компенсация за даден вид вреди. Съдът може също така да изиска от съответната държава да възстанови направените от Вас разноски за защитата на правата Ви. Ако Съдът прецени, че не е налице нарушение, няма да Ви бъде искано да плащате никакви допълнителни разходи (напр. разноските, направени от съответната държава).

Адресът, на който следва да изпратите жалбата:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex,
France

Вижте повече относно вашите права и възможности :http://www.echr.coe.int,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай