Международно законодателство

Упражняване на самостоятелна дейност с Gewerbe в Германия. Издаване на разрешително за икономическа дейност Gewerbeschein


Самостоятелна дейност означава регистрирането на фирма с някакъв предмет на дейност. Самостоятелната дейност се превръща в привидна, когато е регистрирана фирма, която не спазва изискванията на местното трудово законодателство.
Под Gewerbe в широк смисъл се разбира всяко упражняване на икономическа дейност, с изключение на свободните професии. Лицето, което работи само с Gewerbe не е едноличен търговец и няма фирма в правния смисъл (§ 17 HGB), а разрешително за икономическа дейност, което се издава чрез Gewerbeschein.
Gewerbeschein може да се издаде на отделни лица за извършване на различни самостоятелни дейности, като например строителство, почистване, градинарство и пр. За издаване на Gewerbeschein не се изисква разрешително за трудова дейност, то се издава без особени административни усложнения и срещу минимални такси от всеки Gewerbeamt във всяка община в Германия.
Работещите с Gewerbeschein задължително трябва да знаят, че носят изцяло отговорност за своите действия и нямат „шеф“, тоест работодател, който да се грижи за тях, да им намира работа, плаща данъци и осигуровки и т.н.
Ако работят само за един работодател, който им осигурява работно място, работни материали, чийто наставления трябва да се спазват и им заплаща твърда заплата (както често се случва), то работещите с Gewerbeschein се водят за Scheinselbstständig, тоест привидно самостоятелни. Привидната самостоятелност се води за трудово взаимоотношение.
Упражняващите самостоятелна дейност чрез Gewerbe трябва да се осигуряват и заплащат данъци самостоятелно – осигурителната тежест се определя според доходите. Те не получават твърда заплата, а от всеки свой клиент индивидуално заплащане, трябва да издадат фактура. За някои дейности се изискват задължително и допълнителни професионални квалификации, лицензи и разрешителни. Данъци се начисляват върху печалбата (приходи минус разходи), а при надхвърляне на определен оборот работещите с Gewerbeschein са длъжни да се регистрират по ДДС и да начисляват в своите фактури данък добавена стойност.

Източник на информация:

адв. Константин Русков

Прегледайте статията на

http://www.ruskov-law.eu/sofia/article/da-rabotish-c-gewerbe-v-germania.html

Коментари

коментирай