Международно законодателство

Здравно осигуряване в Германия – накратко


Здравно осигуряване в Германия е задължително за всички постоянно пребиваващи български граждани. Ако нямате здравна застраховка според немските закони и норми, сте в нарушение на §5 Sozialgesetzbuch V, §193 Versicherungsvertraggesetz и §4 Freizügigkeitsgesetz.
Закона за застраховане в Германия, признава само здравните застраховки на постоянно пребиваващи лица, които са издадени от застрахователни дружества допуснати и имащи лиценз за работа на немския пазар.
Постоянно пребиваващи според закона в Германия, са тези лица които се намират непрекъснато тук за повече от 6 месеца ( кратките прекъсвания и напускане на територията на Германия не оказват влияние на този срок) и тяхното пребиваване в страната не се ограничава само в рамките на тези месеци, както и имат някакъв вид работни отношения, независимо дали са назначени на трудов договор или имат собствена фирма. Тези два фактора обосновават обичайното място на пребиваване и престой. Сезонните работници, които са назначени на трудов договор в България и работят в Германия само по време на годишната си платена отпуска, не са длъжни да заплащат здравни осигуровки в Германия.
Който не се е застраховал навреме и не може да докаже наличието на здравна осигуровка, е длъжен да заплати месечните вноски със задна дата от датата на адресна регистрация до датата на застраховане, като максималният срок е ограничен на 5 години.
В Германия има две системи на здравно осигуряване – частна и държавна система, като изборът между двете системи е определен със закон.
Двете системи се различават една от друга, като при частната здравна осигуровка се сключва договор между вас и съответната компания, в който са описани всички услуги, които се поемат и те не подлежат на промяна. Държавната здравна осигуровка, по подобие на тази в България, не гарантира всички услуги при сключване на договора и е базирана на солидарния принцип, т.е. тези който плащат вноски, поемат разходите за тези които не плащат, например деца, неработещи съпрузи, деца в процес на обучение. Тези услуги могат да бъдат променяни постоянно в зависимост от това, какво е състоянието на държавната здравната система като цяло.
Като цяло частните осигуровки поемат много повече услуги от държавните такива. Частните компании заплащат разходите по медицинско обслужване на пазарен принцип и не са ограничени в сумите. Това означава за застрахованите гаранция за първокласно медицинско обслужване и използване на най-новите и съвременни методи в медицината. Така също каталога за услугите, които се поемат, може да се избере индивидуално при сключване на самата осигуровка.

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай