Международно законодателство

Трудови права на работещите в страни от Европейския съюз българи – накратко. Част ||


Продължаваме с идеята накратко и на разбираем език да Ви представяме Вашите права и задължения като работещи граждани в страните от Европейския съюз. Ако не сте прочели част І – посетете секцията “ Европейско законодателство “ , там ще намерите и друга полезна информация, която в даден момент може да Ви помогне на работното място.

Преди да започнете работа на територията на ЕС е важно да сте сигурни, че познавате своите права и задължения като български и европейски граждани. Ако напуснете работното си място в България и постъпите на работа в друга страна от ЕС, за вас ще важи законодателството на държавата, където сте започнали работа. В резултат на това правата ви в България ще престанат да се натрупват, а ще започнете да натрупвате права в страната, където сте започнали работа, даже и да продължите да живеете в България.
В чужбина следва да се съобразявате с местните закони и обичаи. По време на престоя Ви там Вие попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

1.Когато ви се налага да контактувате с институции за социална сигурност в няколко страни, може да се окаже трудно да подадете заявление в някоя от тях в необходимия срок. Правилата на ЕС ви позволяват да подадете заявление или иск до съответната институция или съд в друга страна (например където пребивавате) в същия срок, както ако сте осигурени там. След това вашето заявление ще бъде препратено до компетентната институция.

Постарайте се да избегнете двойното социално-осигурително покритие, което води до двойно плащане на осигуровки, но гледайте да сте сигурни, че вноските ви за социално и здравно осигуряване се плащат редовно.

2. Страните от ЕС могат да запазят определени длъжности единствено за свои граждани, но само ако те включват упражняване на публична власт и опазване на общите интереси на държавата. Това обикновено са постове в дипломатическите служби, въоръжените сили, полицията, службите за сигурност, съдебните и данъчните органи. Дори и в тези сектори обаче длъжности, които не включват упражняване на публична власт, трябва да бъдат достъпни за граждани на други страни от ЕС.

3. След признаването на вашите квалификации властите трябва да ви позволят да използвате академичното звание, което сте имали във вашата страна, и евентуално — съкратената му форма, както и професионалното звание, използвано във вашата нова страна.Ако в страната, в която искате да работите, вашата професия е регулирана от асоциация или организация, ще трябва да станете неин член, преди да можете да използвате професионалното звание.

4.Вашето основно задължение е да плащате вноските си за социално осигуряване. Ако страната, в която живеете е различна от тази, в която сте осигурени, вие сте длъжни да се регистрирате в здравно-осигурителната институция по местоживеене.

5. За нетрудоспособните – националното законодателство на някои страни предвижда изплащане на възнаграждение за първите няколко дни или седмици от периода на нетрудоспособност. Тези суми се считат за парично обезщетение по болест.
Принципът гласи, че паричните обезщетения за болест винаги се изплащат съобразно законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо къде живеете или временно пребивавате. Ако работите в една страна от ЕС, а живеете в друга, имате право на медицинско лечение и в двете.Трябва първо да се регистрирате в страната, в която работите, и да получите формуляр S1 (предишен формуляр E 106) от вашата здравноосигурителна институция. Този формуляр дава право на вас и на лицата на ваша издръжка да се регистрирате за здравна осигуровка в страната, в която живеете.

6.Ако искате пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да ви бъде направен отделен преглед в нея. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен. Трябва да информирате вашата застрахователна институция, веднага след като претърпите трудова злополука или след като за пръв път ви е поставена диагноза за професионална болест. Ако не го сторите, това може да има отрицателни последствия върху правото ви на обезщетение. Във всяка страна важат различни правила, така че попитайте вашата институция какви действия трябва да предприемете. Страната, в която сте осигурени , винаги е тази, която отговаря за изплащането на вашите парични обезщетения във връзка с трудова злополука или професионална болест.

7.Всяка страна от ЕС има собствени правила за обезщетенията за безработица. Това означава, че може да получавате обезщетения в продължение на 24 месеца във вашата страна, но само 12 месеца в друга. Съгласно правилата на ЕС, без значение коя страна от Съюза ви смята за местно лице за данъчни цели, доходът ви трябва да бъде облаган по същия начин и при същите условия, по които се облагат доходите на гражданите на тази страна.
Ако искате да си търсите работа в страна, различна от тази, която Ви плаща обезщетение за безработица, можете да прехвърлите или „експортирате“ тези обезщетение за ограничен период от време. Преносимият документ U2 е разрешението, което Ви е нужно, за да прехвърлите Вашите обезщетения за безработица. Можете да го получите в националната служба по заетост на страната, в която сте останали без работа, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която искате да си търсите работа.

8. Ако се върнете във Вашата страна (страната на пребиваване) след като сте работили в чужбина, и тази страна Ви плаща обезщетения за безработица, тя ще бъде отговорна и за останалите Ви права в сферата на социалната сигурност. Дори ако сте били осигурявани в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария по време на последния период, в който сте работили, страната, която Ви плаща обезщетение за безработица, става компетентна в случая.

9.Във всяка страна, където сте били осигурени, Вашите осигурителни права се запазват до навършване на пенсионна възраст, т.е. вноски, които са били платени, не се прехвърлят в друга държава-членка или изплащат обратно на осигуреното лице, ако лицето вече не е осигурено в тази държава. Всяка държава-членка, където сте били осигурени поне една година трябва, да Ви изплати пенсия в размер пропорционален на периода, през който сте се осигурявали. Ако сте били осигурени дълго, ще получите относително висока пенсия.

10.За придобиване на право на майчинство не е от значение къде е станало раждането – в България или в друга държава на ЕС. Ако лицето отговаря на условията на българското законодателство, но раждането се извърши в друга страна-членка, лицето трябва да има предвид, че за изплащане на паричните обезщетения за бременност и раждане не е необходимо издаването на български болнични листове.НОИ приема медицински удостоверения (болнични листове), издадени в други държави-членки на ЕС, и преценява по данните в тях правата на лицата по българското законодателство. Болничните листове и/или медицинската документация, издадени в чужбина, трябва да имат официалния характер, валиден за съответната страна, в която са издадени, и да са преведени на български език от оторизирана фирма за превод и легализация на документи.

Ако желаете, оставете и вашите предложения за бъдещи теми – свързани с работата, стажовете, съветите и правото, които биха Ви били интересни.

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай