Права на безработния

Семейни помощи за отглеждане на деца


1.Право на семейни помощи за деца имат:
– бременните жени – български граждани;
– семействата на българските граждани – за децата, които отглеждат в страната;
– семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
– семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
– бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.
2.Какви видове семейни помощи може да получите:
• еднократна помощ при бременност
За да я получи бременната жена, доходът на член от семейството не трябва да превишава 350 лв. на човек. Другото условие е бъдещата майка да не е придобила право на обезщетение за бременност по линия на социалното осигуряване.
• еднократна помощ при раждане на дете;
Този вид помощ се полага на всяко семейство при раждането на живо дете, независимо от доходите. Детето не бива да е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца.
• месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Правото на този вид помощ зависи от дохода на семейството в което се отглежда детето. Той не бива да надвишава 350 лв. на член от семейството за период от последните 12 месеца. Условие за да се получи и тази помощ е детето да не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца. Заедно с това се изисква детето да живее постоянно в страната и да посещава редовно училище, разбира се ако е на възраст за да учи.
Важно е, че ако детето има трайни увреждания, удостоверени от медицинските органи, тази помощ се изплаща в двоен размер и независимо от доходите на семейството.
• месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година
Тази помощ се полага на майката, ако доходът е по-нисък или равен на 350 лв. на човек от семейството и при условие, че тя не е осигурена и няма право на обезщетение за отглеждане на дете от осигурителната система. И в този случай детето не бива да е настанено за отглеждане в специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка.
Ако детето е с трайни увреждания помощта се изплаща до две годишна възраст на детето и независимо от дохода на семейството.
• целеви помощи за ученици
Такава помощ се предоставя на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Помощта е еднократна и целева за да подпомогне разходите на семейството в началото на годината. Помощта може да се отпуска и в натура. Задължителното условие за реализиране на това право е доходът на семейството да не надвишава 350 лв. на човек.
• безплатно пътуване за многодетните майки (веднъж в годината!) – отиване и връщане с железопътен и автобусен транспорт;
• еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – тази помощ не зависи от доходите на членовете на семейството и се полага, ако детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция;
• еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение – тази помощ също не зависи от дохода и се полага, ако детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция;
• месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст в размер на 70 на сто от минималната работна заплата за страната.

Коментари

коментирай