Права на безработния

Регистрация в Бюро по труда –право, изисквания, необходими документи


І. Право на регистрация имат всички работоспособни лица, навършили 16 годишна възраст:
– български граждани;
– чужденци с разрешение за постоянно пребиваване в РБългария;
– лица със статут на бежанци или хуманитарен статут;
– лица, на които им е предоставено право на убежище;
– лица, за които това е предвидено в международен договор, по който РБългария е страна.
– лица – граждани на трети държави, които са членове на семесйтво на български граждани или на граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
– членовете на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване;
– прителжатели на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си.
Право на регистрация, като безработни имат и:
– представили решение на ТЕЛК с определен процент намалена работоспособност;
– родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
– обучаващи се в редовна форма на обучение във висше учебно заведение, които желаят да кандидатстват за отпускане на прачно обезщетение за безработица по реда на КСО.

Не се извършва регистрация, когато лицата са:
– регистрирани в друг дирекция “Бюро по труда“ към датата на подаване на заявлението-декларация;
– подали заявлението-декларация, преди да са изтекли 6 месеца от прекратяване на предходната им регистрация по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 или ал. 4, т. 1,2,3, 4, 5 от ЗНЗ;
– подали заявлението-декларация, преди да са изтекли 12 месеца от дисциплинарното уволнение, с което е прекратено участието им в програма или мярка за заетост.

ІІ. Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция “Бюро по труда” въз основа на:
1. Документ за самоличност.
2. Заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
3. Документи за придобито образование и/или квалификация.
4. Документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж.
5. Документ, издаден от общината, за регистрация по настоящ адрес.
6. Решение на Териториалната експертна лекарска комисия /Националната експертна лекарска комисия/ за лицата с трайно намалена работоспособност.
7. Други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.
Необходимите документи за регистрация в ДБТ за граждани на ЕИП са както следва:
1. Документ за самоличност – лична карта или паспорт.
2. Документ, удостоверяващ адресна регистрация на територията на Република България, който може да бъде:
– Удостоверение за адресна регистрация на територията на Република България;
– Документ за пребиваване;
– Удостоверение за продължително пребиваване в Република България – след 3 месеца от влизане в страната (Издава се от Национална служба ‘Полиция’);
– Удостоверение за постоянно пребиваване в Република България (Издава се от Национална служба ‘Полиция’ при непрекъснато пребиваване в страната в продължение на 5 г.).
След като успешно се мине през процеса на регистрация, се получава регистрационна карта.
Ако веднага след това се появи подходящо свободно работно място, то трудов посредник свързва с работодателя, който го предлага.
От дирекцията се изготвя и график за посещения, който се вписва в регистрационната карта. По този график, на определена дата, се потвърждава периодично статуса като безработен в дирекция “Бюро по труда”.
В случай, че няма подходяща работа при регистрацията в Бюрото по труда и такава не се появи в първия месец откакто се води безработен, ще бъде изготвен индивидуален план за действие.
Ако се наложи, може да се иска да бъде издадена служебна бележка за удостоверяване на регистрацията ми като безработен. Такава например ще ми е необходима, ако детето ми кандидатства за социална стипендия.

Коментари

коментирай