Права на безработния

България: Как да продължим да се трудим и да получаваме обезщетение за безработица? Два законни начина


Право на парично обезщетение за безработица имате, ако сте внесли дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.
Трябва да отговарят и на следните условия:
– да имате регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
– да нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
– да не упражнявате трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО (чл. 54а, ал. 1 КСО).

Две са изключенията, при които може да продължите да получавате обезщетение за безработица и едновременно с това да работите. Кои а те и при какви условия:

1.Когато сте наети на работа на непълно работно време и получавате възнаграждение по – малко от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период, ще получите обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото ви се парично обезщетение за оставащия период на изплащане, докато отговаряте на тези условия.

2.В случаите, при които полагате само труд без трудово правоотношение(граждански договор) и получавате месечно възнаграждение под минималната работна заплата за страната за съответния период, след намаляването му с разходите за дейността, същите не подлежат на осигуряване и, следователно имате право да получавате за същия период и парично обезщетение за безработица.
В редки случаи при извършвани проверки от ГИТ/НОИ, някои граждански договори могат да се третират като скрити трудови, с оглед избягване на определени задължения на работодателите / често например се сключва граждански договор с продавачи/. Гражданският договор предполага, например, работа в рамките на даден проект или извършване на консултантска дейност.

Светлана Димитрова,
rabotatami.bg

Коментари

коментирай