Права на безработния

Възобновяване и възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица


1. Възобновяват се паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а КСО, чието изплащане е било спряно поради получаване на обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане за периоди след прекратяване на осигуряването, или за оставане без работа, след изтичане периода на тези обезщетения – за оставащия към датата на спиране период.
2. Възстановяват се:

-паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО, чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ – при прекратяване на трудовата дейност, за която лицата са подлежали на осигуряване по чл. 4 от КСО – от датата на прекратяване на трудовата дейност за оставащия към датата на прекратяване на обезщетението период;

-паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО, чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ – при нова регистрация на лицето като безработно в Агенцията по заетостта – от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период (ако има такъв);

-паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 230 от ЗОВСРБ – при нова адресна регистрация на съпругата/съпруга в населеното място, където е преместен военнослужещият – от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период (ако има такъв).

Коментари

коментирай