Права на безработния

Обезщетение за безработица – накратко


Обезщетение ще получите, ако имате внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, не сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава и не упражнявате друга дейност, за която подлежи на задължително осигуряване.

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица /7,20 за работен ден/.

При осигурителен стаж от 3 до 5 години – срокът е 6 месеца.
Безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението /7,20 за работен ден/ за срок 4 месеца.

Коментари

коментирай