Права на безработния

Регистрация на гражданите на страните – членки на Европейското икономическо пространство в дирекциите “Бюро по труда“


I. Условия за регистрация на гражданите на страните – членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в дирекциите “Бюро по труда” и необходимите за това документи. Право на регистрация в дирекциите “Бюро по труда” (ДБТ) имат лицата, навършили 16-годишна възраст, които активно търсят работа и са:

граждани на страни-членки на Европейския съюз и другите държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;

членовете на семействата на граждани на Европейския съюз, които не са граждани на Европейския съюз и другите държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария;

Необходимите документи за регистрация в ДБТ за граждани на ЕИП са както следва:
2.1. Документ за самоличност – лична карта или паспорт;

2.2. Документ, удостоверяващ адресна регистрация на територията на Република България, който може да бъде:
2.2.1. Удостоверение за адресна регистрация на територията на Република България;
2.2.2. Документ за пребиваване:
– удостоверение за продължително пребиваване в Република България – след 3 месеца от влизане в страната (Издава се от Национална служба “Полиция”);
– удостоверение за постоянно пребиваване в Република България (Издава се от Национална служба “Полиция” при непрекъснато пребиваване в страната в продължение на 5 г.).

Необходимите документи за регистрация в ДБТ за член на семейство на гражданин на ЕИП, който не е гражданин на ЕИП, са както следва:

3.1. Документ за самоличност – паспорт;
3.2. Преведен и заверен по надлежния ред документ, който удостоверява, че лицето е член на семейство на гражданин на ЕИП (акт за граждански брак, акт за раждане, съдебно решение за осиновяване, удостоверение за адресна регистрация на гражданина на ЕИП и др.);
3.3. Документ, удостоверяващ адресна регистрация на територията на Република България, който може да бъде:
3.3.1. Удостоверение за адресна регистрация на територията на Република България;
3.3.2. Документ за пребиваване:
– временно удостоверение, което се издава до излизане на картата за продължително пребиваване на лицето в Република България (Издава се от Национална служба “Полиция”);

– карта за продължително пребиваване в Република България (Издава се от Национална служба “Полиция”);
– карта за постоянно пребиваване в Република България – при непрекъснато пребиваване в страната в продължение на 5 г. (Издава се от Национална служба “Полиция”).

С оглед търсене на подходяща работа и ползване на права по ЗНЗ, лицата по т. 1 представят документи, удостоверяващи завършено образование и професионална квалификация, специалност, правоспособност, както и документи, удостоверяващи трудов опит;

4.1. Документите по т. 4 следва да са легализирани в страната по произход.
Документите, произхождащи от държави-страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове следва да са заверени с “аpostille”.
Документите, издадени от страна, с която Република България има сключен договор за правна помощ следва да имат нотариална заверка.
Всички документи се придружават от официален превод на български език, заверен от консулските служби на МВнР.
4.2. Медицински документи, преведени на български език – за лицата с трайно намалена работоспособност.

Лицата по т. 1 попълват регистрационните формуляри на български език, като за запознаване им се предоставят образци на един от следните езици: английски, френски или немски.

На лицата по т. 1 се издава служебна бележка за удостоверяване периодите на регистрацията им като безработни по тяхно искане.

II. Права и задължения на регистрираните в ДБТ граждани на страните – членки на ЕИП.
Лицата по т. 1 от раздел I имат същите права и задължения, регламентирани със ЗНЗ, както и българските граждани, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство.

Коментари

коментирай