Права на безработния

Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица


Ред за отпускане на обезщетението за безработица
1. Съгласно разпоредбата на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта, не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.и които: са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;

не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл.

2. При определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето:

на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;

на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;

зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

3. Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:
Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ, подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт лично от лицата по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението се прилагат:

акт за прекратяване на правоотношението – оригинал за справка и копие;

документи, удостоверяващи общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, приложение 4 към чл. 1, ал. 4 от НОИПОБ;

копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка;

удостоверение за настоящ адрес, ако лицето е избрало да подаде заявление по настоящ адрес;

документ за самоличност – за справка.

При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо с обратна разписка в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.
Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.
!!! Времето, през което лицето получава парично обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от КСО.

Коментари

коментирай