Права на безработния

Процедура за прекратяване на регистрация в Бюрото по труда. Процедура по възстановяване на регистрация в Бюрото по труда. Процедура по смяна на адреса на безработните лица


Лицата, започнали работа следва да уведомят за дирекция “Бюро по труда“ в срок от 7 календарни дни. Уведомяването се извършва чрез попълване на молба-декларация по образец и прилагане на копия от документите за назначаване при започване на работа. Документите могат да се изпратят от лицата с писмо с обратна разписка чрез “Български пощи”-ЕАД, като дата на изпращане на писмото върху пощенското клеймо следва да е в 7-дневния срок за уведомяване.

І. Регистрацията на безработните се прекратява, когато:
– не изпълняват препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения, включени в плана за действие;
– не се явят на посочената дата и час в писмената покана от ДБТ или в срок от 3 работни дни след тази дата;
– не спазват определения им график за посещение в ДБТ;
– откажат да приемат предложена подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, и/или прекратят участието си в такъв курс и откажат включване в програми и мерки за заетост;
– започнат работа и са осигурени или подлежат на осигуряване по реда на чл. 4 от КСО;
– подадат заявление-декларация по свое желание (по образец);
– придобият право на пенсия, получават пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
– не уведомят в 7 календарни дни ДБТ за промяна на декларираните обстоятелства;
– се включат в програми и мери за заетост.

ІІ. Лицата придобиват право на нова регистрация след изтичане на 6 месеца от прекратяването, когато то е породено от:
– неуведомяване за смяна на адреса, по който са регистрирани в ДБТ;
– неизпълнение препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения, включени в плана за действие;
– неявяване на посочената дата и час в писмената покана от ДБТ или в срок от 3 работни дни след тази дата;
– неспазване определения им график за посещение в ДБТ;
– отказ да приемат предложената им подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация, и/или прекратяванеучастието им в такъв курс и отказване включване в програми и мерки за заетост;
– неуведомяване на ДБТ в срок 7 календарни дни за промяна на декларираните обстоятелства;
– включване в програми и мерки за заетост и трудовото им правоотношение е прекратено с дисциплинарно уволнение, като 12-месечният срок тече от датата на уволнението.

IІІ. Възстановяване на регистрация в Бюро по труда

Регистрацията се възстановява, когато:
– представят доказателства (официални документи) за наличие на уважителни причини в срок 7 работни дни от отпадането им, когато регистрацията е била прекратена по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 или ал. 4, т. 1,2,3, 4, 5 и 7 от ЗНЗ;
– представят доказателства (официални документи) за наличие на уважителни прични за неспазване на срока за явяване за възстановяване на регистрацията;
– са изтърпели наказание лишаване от свобода в период от 12 месеца след прекратяване на регистрацията им и са се явили в ДБТ в 30-дневен срок от датата на освобождаване, независимо от основанието за прекратяване.

Регистрацията се възстановява след представяне на документ за самоличност и лично подаване на заявление-декларация до директора на ДБТ.

Отказването, прекратяването на регистрацията става с решение на директора на ДБТ.

Решенията на директора на ДБТ се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред директора на ДРСЗ в 14-дневен срок от съобщението за издаването им.
!!! При поискване на безработните лица се издава служебна бележка за удостоверяване на регистрацията им ДБТ.

ІV. Процедура по смяна на адреса на безработните лица
1.При промяна на посочения при регистрацията постоянен и/или настоящ адрес, в срок 7 календарни дни лицето следва да подаде молба-декларация по образец и да представи удостоворение за нов постоянен и/или настоящ адрес.
2. Когато новият адрес се намира на територия, обслужвана от друга ДБТ, регистрацията се прекратява, считано от датата на издаване на удостоверението за новия адрес.
3. В молбата-декларация, лицето вписва, че е информирано за възможността да няма прекъсване на регистрацията, ако посети съответната ДБТ в 30-дневен срок от датата на прекратяване на регистрацията.
4. ДБТ изготвя надлежно заверени копия на наличните регистрационни документи и съпроводително писмо до ДБТ по новия адрес, посочен в молбата-декларация и ги връчва на лицето.
5. При неспазване на срока по т.3, лицето може да се регистрира в ДБТ по новия адрес, но регистрацията му не се счита за непрекъсната.
6. Процедурата се прилага и при преместване на лицето от ДБТ по постоянния си адрес в ДБТ по настоящия си адрес и обратно.

Коментари

коментирай