Права на безработния

Как да постъпите ако искате да получите семейни помощи ?


Семейната помощ при бременност, раждане и отглеждане на деца се отпуска въз основа на молба-декларация по образец до дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес.
Важно е да знаете, че правото на семейни помощи като правило е обвързано с определени условия, като най – важното е свързано с дохода на семейството. Преценката се прави въз основа на подадена декларация за брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който сте подали молба-декларация.
Помощите за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст са с еднакъв размер за всяко дете.
Помощите могат да Ви бъдат предоставяни и като социални инвестиции – изцяло или частично, т. е. с тези средства да се закупуват учебници, да се плащат такси в детска градина ,учебни пособия дрехи и др.

Коментари

коментирай