Права на безработния

Нередовни и липсващи документи при подаването им за получаване на обезщетение за безработица


Когато някой от представените документи е нередовен или има липсващ документ, длъжностното лице издава на лицето уведомително писмо, с което се дават писмени указания за отстраняване на нередностите. Когато нередности се установят по-късно, при въвеждане на данните в програмните продукти или при проверка в регистрите от информационната система на НОИ, също се издава уведомително писмо в 7-дневен срок от приемането на документите, което се изпраща на лицето по пощата с обратна разписка. Ако в 15-дневен срок от уведомяването нередностите не бъдат отстранени или липсващите документи не се представят, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните, представени от осигурителите с декларация образец № 1 в компетентната териториална дирекция на НАП, съгласно Наредба № Н-8 от 2005 г. на Министъра на финансите.

Коментари

коментирай