Полезно

За българите в чужбина: някъде да имате спряно от движение МПС? Защото данъците ви чакат, и още…


След дълго пребиване в чужбина отивате в общината за да платите дължимите местни данъци, тогава при проверка се оказва,  че дължите данък за вашия отдавна спрян автомобил, който е забравен в задния ви двор или гние кротко на някоя улица…, а вие си мислехте, че отдавна сте приключили с него и вече нищо не дължите?

Или пък друг случай, един ден просто ЧСИ ви праща покана за доброволно изпълнение и тогава разбирате, че все пак сте длъжници на държавата и то с основание…

Вие си мислите, но Законът за местните данъци и такси, казва друго, че дължите данък, при спрян автомобил.

Тук хората масово грешат – има разлика между спиране от движение и прекратяване на регистрация. Ако сте предали МПС -то за разкомплектоване, ако е унищожено при природно бедствие или е продадено и регистрирано в чужда държава и т.н., тогава вече имаме прекратяване на регистрацията. За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

 За спряно от движение МПС, данъци се дължат.Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

                           Какво може да направим, за да спестим поне част от дължимата сума?

  1. Ако имаме основание да се позовем на изтекла погасителна давност.

 Чл. 171. (1) ДОПК Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Доколкото вземането за данък МПС е публично вземане, събирането му става по ДОПК. Това означава,че давността изтича в началото на следващата календарна година, след годината, в която са изтекли пълните пет години от възникването на задължението (защото започва да тече на 01.01. следващата година на основание чл.171,ал.1 от ДОПК*). А абсолютната погасителна давност независимо от спирането и прекъсването е 10 г.

Трябва да подадете заявление в отдел “Местни данъци и такси”, с което да искате заличаване на дължими данъци, поради изтекла погасителна давност. Посочвате периода, за който са начислени данъците и за който период искате заличаване.

!!! Ако сте получили наследство, знайте че като наследници на починалите ваши родственици, освен техните права, върху вас преминават и техните задължения, включително и данъчни такива.

2. Да прекратим регистрацията и да го предадем за бракуване, разкомплектоване, ако автомобилът вече не става за нищо.

3.Няма пречка да се сключват сделки с временно спряно от движение МПС. Задължително условие обаче е дължимите данъци да бъдат платени.

 

                                   Как може временно да  спрете от движение  превозно средство?
  1. по искане на собственика.
  2. нарушение по ЗДвП, няма задължителна застраховка“Гражданска отговорност“е със снети шумозаглушители; не е заплатена винетна такса или пък има залепен невалиден винетен стикер на предното стъкло.


Необходими документи за временно спиране от движение на превозно средство
по искане на собственика:
  1. писмено заявление;
  2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;
  3. част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;
  4. документ за самоличност – за физическите лица; единен идентификационен код – за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ.

 

!!! Може да си издаде и разрешение за временно движение на МПС (със срок на валидност до 30 дни) от Органите на “Пътна полиция”, в случаите когато пускат спряно от движение превозно средство за временно движение по пътищата.

От автора: Незнанието на закона, не изключва вашите граждански задължения, колкото и несправедливи да са те, според нас и вас.

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

снимка: Wikipedia

Коментари

коментирай