Трудови права и задължения

Работа след осъждане. Условно осъждане, лишаване от права, пробационни мерки, реабилитация, свидетелство за съдимост


Извършвате престъпление и сте осъден. Как да продължите да работите, какви ще са трудовите ви правоотношения, ще ви наеме ли някой на работа, можете ли да работите в затвора, ако сте осъден на “лишаване от свобода“, какви работни позиции не може да заемате. Ще разледаме различните хипотези.


                                             Ако се осъден условно и последиците за вашата работа:

Единственото “условно“ при това осъждане е отлагането на изпълнението на наказанието под условие. Вероятно затова законът използва термина “условно осъждане“. Тоест условно осъждане по чл. 66 от НК е едно безусловно осъждане с отлагане на изпълнението на наказанието за определен срок.Условието, поради което се отлага изпълнението на наказанието не е едно, а две. Първото: осъденият “условно“ да работи или учи. Второто: да не върши престъпления. И двете трябва да бъдат изпълнени. Законодателят lr дава шанс да се превъзпитатe, без да влизат в затвор и без да изпитат отрицателното въздействие на затворническата среда. Чрез него него те могат да продължат нормалния си живот и дейност.

  Какви са условията, за да бъдете осъден условно:

1.Ако това е първото ви осъждане за извършено престъпление от общ характер с наказание “лишаване от свобода”, дори да  сте осъждан с друго наказание “пробация”, “общестевно порицание” или ви е наложено наказание за административно нарушение), това не е пречка за вашето условно осъждане, не следва да бъдете и реабилитиран. 2.Наказанието “лишаване от свобода”, което ви налагат с присъдата, е с продължителност до 3 години. 3. Съдът по свое убеждение преценява, че за постигане на целите на наказанието и  за вашето поправяне не е необходимо ефективно да изтърпя наказанието.

 Този период от време се нарича изпитателен срок, т.е. не търпите ефективно – в затвора наложената ви присъда. Изпитателният срок може да е с продължителност от 1 до 3 години, когато сте извършил престъплението като непълнолетен и от 3 до 5 години след навършването на 18 години. Докато тече този период, сте длъжен да работите, учите или да се лекувате.

!!! Но внимавайте и при извършването на нови престъпни действия от ваша страна може да се премине към ефективно изпълнение на присъдата, когато: 1.преди изтичане на изпитателния срок сте извършил друго умишлено  престъпление от общ характер, за което съдът ви  осъжда с наказание “лишаване от свобода”, (в случай че сте непълнолетен към момента на извършването на престъплението, съдът може да ме освободи отчасти или изцяло от изтърпяване на отложеното наказание); 2. преди изтичане на изпитателния срок извършите престъпление по непредпазливост( съдът отново прави преценка изцяло или отчасти да го изтърпите);3. Без основателна причина не изпълнявате постановените ви пробационни мерки; 4. Ако е трябвало да се лекувате и без основателна причина прекъсна лечението.


       Пробационни мерки, които ще ви бъдат наложени с цел вашето трудово превъзпитание

През времето на условното осъждане може да ви бъде постановена и пробационна мярка за определен срок( регистрация по настоящ адрес, задължителни периодични срещи с пробационен служител, ограничение в свободното придвижване,включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие, безвъзмезден труд в полза на обществото,поправителен труд). Целта е вашето превъзпитание и превенция.

Нашият сайт е  с насоченост към вашите трудови права и задължения, ще разгледаме накратко тези пробационни мерки, които  имат отношение към вашето трудовопревъзпитание:

  1. Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие  е мярка, която представлява възможност за някакъв вид трудово обучение и интеграция, за изграждане на социални навици, създаване на умения, които да ви помогнат в живота занапред – набавяне на минимума необходими средства за съществуване по законоопределен и позволен начин. Може да е между 6 месеца и 3 години според решението на съда.
  2. Безвъзмезден труд в полза на обществото – това е неплатен труд в полза на обществото, без по никакъв начин да се ограничава свободата  ви като осъден – например да почиствате определени райони, да бъдете включен в бригада за строително ремонтни дейности. Изработените часове няма да ви бъдат платени, а се считат за труд в полза на обществото. Продължителността на наказанието е между 100 и 320 часа годишно. Мярката не може да бъде наложена на ненавършили 16 – годишна възраст.
  3. Поправителен труд  – тази мярка представлява удръжки, налагани върху паричното възнаграждение на осъдения, в размер, определен в решението на съда , задължително между 10 и 25%. Удръжките са в полза на държавата. Освен това, допълнителна част от наказанието е, че времето на полагане на мярката “поправителен труд” не се счита за трудов стаж. Продължителността на наказанието варира между три месеца и две години. Тази мярка също не може да ми бъде наложена, ако съм непълнолетно лице, ненавършило 16-годишна възраст.

След изтичане най-малко на една четвърт от времето, за което е наложено наказанието, мярката  може да се промени, или по-точно да се смекчи . Ако без основателна причина нарушите пробационната мярка, след съответната процедура и отправено писмено предложение за замяна на мярката, може да се наложи и “ лишаване от свобода“.


Лишаване от права

Лишаването от права е наказание което се налага от съда за извършено престъпление, налага се самостоятелно, така и заедно с друго наказание (допълнително, кумулативно). Сроковете на наказанието се определят от съда в рамките на предвидените от Наказателния кодекс. Когато се налага с друго наказание, различно от лишаване от свобода се постановява за определен срок до три години в пределите, установени в особената част на Наказателния кодекс.Когато лишаването от такова право се налага заедно с наказание лишаване от свобода, неговият срок може да надминава срока на последното най-много с три години, освен ако в особената част на Наказателния кодекс е предвидено друго.

Видове:

1. Лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност;

2Лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;

3.Лишаване от право на получени ордени, почетни звания и отличия и лишаване от военно звание


                                                             Кога можете да бъдете реабилитиран

Реабилитацията е процедура, чиято цел е да заличи последиците от осъждането след изтърпяване на наказанието. Не се прилага единствено по отношение на осъдените за престъпления против Републиката и срещу мира и човечеството.Заличават се и вторичните последици от осъждането – лишаването от права, записването в регистрите на осъдените лица (осъждането, за което лицето е реабилитирано не се отбелязва в свидетелството за съдимост), освен ако със закон, изрично, не е постановено друго, както и допълнителните наказания, наложени с присъдата – отнетите права се възстановяват – например правото да се заема определена държавна или общинска длъжност, правото да се упражнява определена професия .

Видовете реабилитация са съдебна и по право:

1.Реабилитация по право настъпва за случаи, които се характеризират с по-ниска обществена опасност. Нейното настъпване само се констатира без какъвто и да е акт на съда или на друг държавен орган. В чл. 86 от НК са изброени хипотезите,  при които реабилитацията настъпва по право.

2. Реабилитацията по съдебен ред –  съгласно разпоредбата на чл. 87 от НК всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание ако е имал добро поведение и ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.


                                                                        Право на работа в затвора

Това е едно от най-важните ви права в затвора, защото, ако работите, наказанието ви ще бъде намалено. За 2 работни дни, наказанието се намалява с 1 ден. Освен платена работа, която затворът  намира според вашите възможности и умения, може да работите и доброволно неплатено. Правото на работа дава и право на почивка. Ако работя поне 8 месеца през последните 10 месеца, то ще ми бъде отпусната годишна почивка от 14 дни.


                                                                Свидетелство за съдимост
Свидетелство за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало, ако има такова. Свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа. То е необходимо също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни (напр. за работа в обменно бюро или за търговия с ценни книжа), както и за регистриране за упражняване на определена професия (напр. адвокати, лекари, архитекти, съдии, полиция). Когато сте реабилитиран, осъждането няма да се отбележи в свидетелството за съдимост.

 

Коментари

коментирай