Препоръчани

Жертва на престъпление в страна от Европейския съюз. Право на защита, обезщетение, видове помощ


Никой не е застрахован от това да стане жертва на престъпление. Според наличните данни всяка година в ЕС всеки седми човек става жертва на престъпление.Рискът да станат жертви на престъпление е също толкова голям при пътуване в чужбина, колкото и у дома.

Всички жертви имат едни и същи основни нужди: да бъдат признати за жертви и третирани с уважение и достойнство, да им се предостави защита и подкрепа за физическата им неприкосновеност и собствеността им и да имат достъп до правосъдие и обезщетение.

Понастоящем обаче законите на държавите в ЕС се различават значително, а и не винаги отговарят на тези основни нужди. Формата на комуникация трябва да бъде пригодена към конкретните нужди на всяка жертва, свързани с възрастта, езика и евентуално увреждане. Националните компетентни органи трябва да предоставят на жертвите информация относно техните права, техния случай и услугите и подкрепата, достъпни за тях. Държавите членки трябва да гарантират, че жертвите имат достъп до услуги за подкрепа, а органите трябва да улеснят препращането към такива услуги.

Кой е пострадал/жертва?

Съгласно чл.74 НПК пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници. Тази законова регламентация, а и ред други последващи текстове водят до извода, че пострадал може да бъде само физическо лице.Когато юридическо лице е претърпяло вреди от престъплението, законодателят използва израза „ощетено юридическо лице”. Следва да се подчертае, че макар съгласно Рамковото решение на ЕС от 2001 г. дефиницията на пострадал да включва само физическо лице, в българския НПК този стандарт е надвишен, защото и юридическото лице, претърпяло вреди от престъпление, има процесуални права на досъдебната фаза като ощетено юридическо лице, а в съдебната фаза- като граждански ищец.

Какво се разбира под „жертва на престъпление” според ДИРЕКТИВА 2012/29/ЕС?

Това е физическо лице, което е претърпяло вреди от имуществен или неимуществен характер като физическо, душевно или емоционално страдание или икономическа вреда – чл. 2, т. 1, б. а от Директивата. Жертви по смисъла на Директивата са
и членовете на семейството на лице, починало в резултат на престъплението като съпруг, лице, което се намира в постоянна и стабилна интимна връзка, живее с жертвата, роднините по пряка линия, братята и сестрите и издържаните от жертвата лица.

На какво обезщетение имате право, ако сте жертва на престъпление

Съдът на Европейския съюз постанови, че жертвите имат право на обезщетение и правна помощ независимо от тяхното гражданство. Независимо от това дали дадено лице е било ограбено или е пострадало при терористичен акт или трафик на хора, всички жертви следва да бъдат третирани с уважение, да им се предостави защита и подкрепа и да имат достъп до правосъдие.
Според Директива 2004/80/ЕО всички държави — членки на Европейския съюз, вече са длъжни да установят режим за обезщетение на жертвите на умишлени насилствени престъпления, извършени на съответната им територия, който да осигури справедливо и адекватно обезщетяване на жертвите.Обезщетението трябва да бъде на разположение както във връзка с национални, така и с международни престъпления, т.е. независимо от това, коя е държавата на пребиваване на пострадалото лице, и независимо от това, в коя държава членка е извършено престъплението.
Ще ви бъдат заплатени и материални и нематериални щети.
Вие имате и друга възможност да предявите иск за обезщетение за материални и неимуществени щети в друго производство, т.е. не пред наказателния съд, а пред гражданския съд.
Ако пребивавате обичайно в България, но сте станали жертва на умишлено насилствено престъпление в друга държава — членка на Европейския съюз, имате право да се обърнете към Министерството на правосъдието на България за съдействие, за да получите основната информация за възможностите да потърсите обезщетение в тази друга държава членка и за да изпратите досието по молбата си за обезщетение на органа в тази друга държава членка, който е компетентен да вземе решение по вашата молба.

Как можете да съобщите за престъпление и какво ще се случи тогава?

Ако искате да съобщите престъпление, можете да се обърнете към всяко управление на полицията. Ако вече сте подали съобщение за престъпление, не можете просто да го изтеглите, тъй като разследващите органи (полиция и прокуратура) принципно трябва да преследват всяко съобщено престъпление.
При съобщаването за престъплението на полицията или възможно най-скоро след това е препоръчително да проверите внимателно какъв точно ще бъде вашият статут в производството — на жертва, свидетел, ищец или страна по гражданското производство, частен обвинител и т.н. Тези статути имат различно съдържание в различните държави и към някои от тях са прикрепени права, които могат да са особено важни на по-късен етап от производството, например по отношение на това дали като жертва можете да обжалвате резултата от процеса.Може да поискате повече информация от властите, за да решите как най-добре да защитите вашите права и правни интереси.

112 – знаете, този номер нали?

Следва да сътрудничите на разследващите органи.

Кой заплаща на моя адвокат?

Ако ангажирате адвокат, могат да възникнат разходи за Вас. Ако обвиняемият или обвиняемата бъде осъден, той или тя трябва да поеме Вашите разноски за адвокат. Имате право при определени случаи и на безплатна правна помощ и закрила – проучете внимателно как стои този въпрос в съответната държава-членка.

Може да имате и редица други права, ако например сте жертва на домашно насилие, на трафик или пострадал от терористичен акт и т.н.

Можете ли да се обърнете към българско дипломатическо представителство и каква помощ може да ви се окаже?

Ако сте станали жертва на престъпление, свържете се незабавно с българското
дипломатическо представителство в страната. В тези случаи консулските служители
могат:
– да съдействат да Ви бъде оказана медицинска помощ, в случай че се нуждаете
от такава;
– да се свържат със семейството или приятелите Ви, за да ги информират за
случилото се;
– да Ви съдействат да получите пари, които Вашите близки или приятели могат да
Ви преведат;
– да Ви предоставят списък на адвокати, които биха поели защитата Ви.
* От сайта на МВнР

Това са само част от Вашите права, представени накратко, следва да съобразите и правата, които ви се предоставят от различните държави – членки на ЕС – направете консултация с адвокат и за различните видове безплатна помощ, която се оказва от държавата и различни организации.

Светлана Димитрова,
rabotatami.bg
снимка: Интернет

Коментари

коментирай