Права на безработния

Документи за регистрация като безработен. Нови промени 2019г.


Когато се регистрирате в дирекциите „Бюро по труда”,  ще представяте по-малко документи. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.Целта им е да се облекчи съществуващата административна процедура за регистрация на търсещите работа лица, да се подобри качеството на програмите за заетост и обучение и да се оптимизира работа на комисиите за подбор и оценка на тези програми.

Отпада изискването при регистрация, да представите документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, като Агенцията по заетостта ще получава информация от Националния осигурителен институт.

В дирекциите “Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес могат да се регистрират:

 • безработни;
 • заети;
 • учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време;
 • лица, придобили право и лица, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Да си припомним, накратко, ако отивате за пръв път в “Бюро по труда” , какво следва да постъпите.

Отивате в “Бюро по труда” по постоянния или настоящия си адрес – лично.

 

Носите следните документи:

 • документ за самоличност – лична карта;
 • заявление-декларация по образец – попълвате на място, дадената ви бланка;
 • документ, удостоверяващ адресна регистрация по настоящ адрес, ако е различен от постоянния в;
 • документи за придобито образование и/или квалификация – дипломи за завършено например средно или висше образование, за изкаран курс и т.н.;
 • решение на Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, ако имате трайно намалена работоспособност;
 • други документи – в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

След като успешно минете през процеса на регистрация, получавате регистрационна карта. В регистрационната карта се вписват датите за среща с трудов посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.Вие следва да изпълнявате препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения. Ако бъдете писмено поканен от Агенцията по заетостта, сте длъжен да се явя на посочените дата и час.

Ако веднага след това се появи подходящо свободно работно място отговарящо на вашата квалификация, трудовият посредник ви свързва с работодателя, който го предлага. И в определения ден, следва да започнете работа.

В случай, че за вас няма подходяща работа при регистрацията и такава не се появи в първия месец, откакто се водите безработен, ще ви бъде изготвен индивидуален план за действие.

Регистрацията в дирекция “Бюро по труда” дава възможност  за ползване и на други права:

 • парично обезщетение за безработица по реда на глава IVа от Кодекса за социално осигуряване;
 • социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане;
 • издаване на удостоверения за отпускане на стипендии за учащи се и безплатни учебници на ученици от социално слаби семейства;
 • изплащане на семейни помощи за деца по реда на Закона за семейните помощи за деца и др.

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се подава и  по електронен път чрез използване на електронна административна услуга „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от КСО“. За да използват услугата лицата трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя, издаден от НОИ.

Услугата е достъпна по един от следните начини:

 • чрез рубрика Е-услуги/Административни услуги/ ТП на НОИ/е-Парични обезщетения за безработица/Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО
 • на адрес: https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx
 • чрез бутон за бърз достъп „Електронни адм. услуги, въпроси, сигнали и жалби“, от началната интернет страница на НОИ.


Не се извършва регистрация когато търсещото работа лице:
1. е регистрирано в друга дирекция “Бюро по труда” към датата на подаване на заявлението-декларация за регистрация;
2. е с прекратена предходна регистрация, поради неизпълнение на задълженията към дирекцията “Бюро по труда” и не са изтекли 6 месеца от прекратяването;
3. е дисциплинарно уволнено от програма или мярка по Закона за насърчаване на заетостта и не са изтекли 12 месеца от уволнението.

Регистрацията lr може да бъде прекратена и по ваше желание. В този случай,  следва да подадате Зяавление (по образец). Това ще ви позволи при желание да се регистрирате отново без да е необходимо да изчакват изтичане на 6 месечен срок от датата на прекратяване на последната регистрация.

Прочетете повече и се запознайте с вашите права като безработно лице в секцията ни “ Права на безработния“, където ще прочетете за различните обезщетения за безработица, условията за тяхното отпускане, прекратяване, спиране, възобновяване и възстановяване, с които е добре да бъдете запознати.

И още, с оглед новите промени, вижте и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които бяха одобрени от правителството.

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай