Права на безработния

Задължения на търсещите работа лица


Всички търсещи работа лица са длъжни да уведомят писмено ДБТ в срок от 7 календарни дни за:
– промени в декларираните обстоятелства;
– смяна на постояння и/или настоящ адрес.

Безработнита лица са длъжни:
1. Да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещения.
2. Да се явят в ДБТ при писмена покана в определения ден и час.
3. Да изпълняват препоръките на трудовия посредник, предвидени в плана за действие.
4. Да приемат предложената подходяща работа и/или включване в курс за професионална квалификация.

“Подходяща работа” е тази, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 30 километра извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 18 месеца от датата на регистрация на лицето в ДБТ. След този период “подходяща работа” е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето.
При осъществяване на правата и задълженията на безработните не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.

Коментари

коментирай