Защита на трудови права Трудови права и задължения

Трудов договор със срок за изпитване – сключване, особености


Трудовите договори със срок за изпитване не са срочни трудови договори. Трудовите договори със срок за изпитване предшестват сключването на окончателните трудови договори. Предназначението им е страната, в чиято полза е уговорено изпитването, в конкретния случай това е работодателят, да провери годността на съответния служител за изпълнение на възложената му работа.Важно е да се отбележи, че текстът „когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява” предполага конкретна индивидуална преценка на възможностите на работника или служителя в самия трудов процес, независимо от документите за налично образование и придобита специалност. А това означава, че трудов договор със срок за изпитване може да се сключва за всяка една работа, а не само за неквалифицирана работа. Резултатът от тази проверка ще определи решението на работодателя дали да приеме окончателно на работа лицето, или да прекрати трудовия му договор с изпитателен срок преди изтичане на този срок.
Трудовият договор с изпитателен срок може да предшества както сключването на окончателен трудов договор за неопределено време, така и окончателен трудов договор за определен срок. В подобни случаи се определя и конкретен срок на това изпитване-може да е 1, 2 месеца, но най-много този срок може да е 6 месеца.
При сключване на трудов договор със срок на изпитване в договора трябва да се посочи в чия полза е уговорено изпитването. Ако това не е направено, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
Когато срокът е уговорен в полза на работникът, то той има право по всяко едно време на срока на изпитване, да прекрати трудовия договор без предизвестие.
Ако срокът е уговорен в полза на работодателят, то той е този, който има това право за прекратяване.
Трудовият договор с клауза за изпитване дава същите права на работника, както срочните или безсрочните договори-право на платен годишен отпуск, право на пълно работно време, право на получаване на заплата в пълен размер и т.н.
След изтичане на изпитателния срок, трудовият договор може да се прекрати на общите основания, предвидени в Кодекса на труда. В този момент няма значение в чия полза е бил уговорен срокът за изпитване, защото същия е вече изтекъл.
Важно е да се направи уточнението, че срокът за изпитване не е срок на сключения договор. С изтичането му не се прекратява трудовия договор.
НЕ Е ДОПУСТИМО СРОКЪТ НА ИЗПИТВАНЕ ДА СЪВПАДА СЪС СРОКА НА САМИЯ ДОГОВОР.
Уговорката за изпитване и нейната продължителност може да се включва в трудовия договор еднократно и само преди окончателното приемане на работа (Решение № 836 от 01.08.2003 г. на ВКС, III г.о.). Също така след сключен трудов договор със срок на изпитване изменението на трудовото правоотношение не може да съдържа клауза с нов срок на изпитване, тъй като уговорката по чл. 70, ал. 1 от КТ има еднократно приложение. Законодателят дава право на страните за една и съща работа да сключат само един трудов договор със срок за изпитване. Правоотношението, започнало като трудов договор със срок за изпитване и изменено в договор по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ с включена клауза за нов срок за изпитване, е частично недействително относно регламентираната уговорка за изпитване (Решение № 1549 от 17.10.2002 г. на ВКС по гр. д. № 3053/2001 г., III г.о., Бюл. на ВКС, бр. 7/2002 г.).

rabotatami.bg,

Св.Димитрова

Коментари

коментирай