Защита на трудови права Трудови права и задължения

Необходими документи за пенсиониране за трудова дейност. Как да ги съберем и към кого да се обърнем?


Предстои ли ви пенсиониране? Задавате ли си въпроса от къде да започнете, какви документи, които са нужни, за да представите пред НОИ за пенсия трудова дейност ?

На първо място, желаещите, да им се отпусне пенсия, или добавка към получавана пенсия, подават заявление по определен образец в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, към което прилагат необходимите оригинални документи. Заявленията могат да се подават лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено лице по чл. 18 от АПК или по електронен път.

При пенсиите за трудова дейност – пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност поради общо заболяване и пенсия за трудова злополука и професионална болест, от НОИ изискват следните документи:

– заявление за пенсиониране (формуляр образец УП-1);

всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-30, УП-3, УП-13, УП-14, УП-16, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др.);

– документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. и за целия период от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране (УП-2, УП-15, осигурителна книжка, – -удостоверения от държавни архиви и др.);

– заповед за прекратяване на служебното правоотношение за лицата по чл. 69 от КСО и на трудовото правоотношение за лицата по чл. 69а от КСО от последния осигурител и § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО, за пенсиите за осигурителен стаж и възраст;

– копие на експертно решение (ЕР) на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване по чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) – за пенсиите за инвалидност;

удостоверение за наследници, за наследствени пенсии;

документ от учебното заведение за лицата между 18 и 26-годишна възраст за това, че са учащи и ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ако са се инвалидизирали до 18, съответно 26-годишна възраст, за наследствени пенсии.

Какво се крие зад “ УП“ ?

-УП-1 – Заявление за пенсиониране.
-УП-2 и УП-15 – документи, удостоверяващи осигурителен доход от 01.01.1997 г. до датата, на която ще бъде извършено пенсионирането ви .

– УП-30 – списък на длъжностите, които е заемало лицето в дадено предприятие, и срокът, през който е заемало всяка от тези длъжности
-УП-3 – удостоверение за вашия осигурителен трудов стаж; този документ може да замести трудовата ви книжка, когато стажът в нея за съответното предприятие не е заверен според изискванията

– УП-13 – удостоверение за осигурителния стаж за отделните периоди, както и общия трудов стаж
– УП-14 – удостоверение за вашия осигурителен стаж, ако сте земеделски стопанин
– УП-16 – удостоверение, доказващо внасянето на осигурителни вноски

Как да съберете необходимите документи за пенсиониране:

Търсенето на документите – т. нар. УП – 2 и УП – 3, често се превръща в ходене по мъките за бъдещите пенсионери.
Работодателят е длъжен да съставя и съхранява всички документи, свързани с възникването, промяната и прекратяването на трудовите правоотношения с неговите работници. Това включва и разплащателните ведомости. Работодателят, при който сте придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а и всеки друг, при който сте работили през годините, е длъжен да ви издаде необходимите документи за пред НОИ. Това са Удостоверението за осигурителен доход (УП – 2) и Удостоверението за осигурителния стаж (УП – 3), както и трудовата книжка, която той трябва да оформи.

Какво да правим, ако дружеството е престанало да съществува?

Тогава работодателят е длъжен да предаде на Централния държавен архив към Държавна агенция “Архиви” една голяма част от документацията си. Това са разплащателните ведомости с приложени трудови договори, както и заповедите, с които е извършена промяна на трудовото правоотношение. Така бившият служител, който иска да се пенсионира, трябва да потърси данни за стажа и дохода си от Централния държавен архив. Това обаче се отнася за фирмите, които са прекратили дейността си преди 27 декември 2005 г.

През 2005 г. с промяна в Кодекса за социално осигуряване бе въведено законово задължението за всички осигурители – фирми и всякакви други структури, които са в ликвидация, без да имат други фирми като правоприемници, да предават документите си в структурите на НОИ. Инструкция на управителя на Осигурителния институт посочва начина, по който документите трябва да бъдат обработвани и предавани тук. В момента това задължение са спазили над 20 хиляди прекратили дейността си фирми, които са без правоприемник, като са предали документите си в хранилищата на НОИ.

Всички, които са работили в дружество, което е ликвидирано след тази дата, трябва да търсят документите, които са им нужни за изплащане на пенсия, в съответното териториално поделение на НОИ. Там въз основа на предадените от работодателя ви ведомости ще се снабдите с Удостоверенията УП- 2 и УП – 3.

Какво да правим, ако фирмата е била закупена от друг, ако дружеството се е вляло или сляло с трето лице?

Всички документи на старата фирма трябва да се намират при нейния правоприемник. За да ги намери, работникът трябва да разбере кой е новият собственик или пък как се казва фирмата, която се е образувала, след като вече несъществуващият му работодател се е слял с друга фирма.

Важно е да се знае, че не всеки работодател има обособен счетоводен отдел, а договор със счетоводна фирма. Тогава, трябва да установите коя счетоводна фирма обслужва дружеството, в което сте работили и тя ще издаде удостоверенията за осигурителен стаж и доход от негово име.

Какво да направите, ако работодателят откаже да издаде нужните документи?

Препоръчваме ви да се обърнете за съдействие към изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда” към Министерството на труда и социалната политика. Можете да потърсите съдействие и от НОИ.

Тези институции ще извършат проверка и ако констатират нарушения на закона, ще издадат задължителни предписания на работодателя. Освен това те могат и да му наложат административна санкция. Обикновено пред заплахата да бъде глобен, работодателят съставя документите, които са ви нужни за пред НОИ.

Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:

по искане на осигуряваното лице или негов представител – в 14-дневен срок от искането.

На какво още трябва да обърнем внимание при напускане?

Можете да направите справка в сайта на НАП – там може да провери­те имате ли осигурителни вноски. Ако има пропуски от страна на работодате­ля, трябва да подадете молба в Инспек­цията по труда и оттам ще изискат от работодателя да попълни липсващите осигурителни вноски.

Ползван източник относно необходимите документи за пенсиониране: НОИ – nssi.bg

снимки: Интернет

rabotatami.bg

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай