Меню Затваряне

Може ли да получите „втора пенсия„? Какви документи следва да подадете


Има случаи, в които законът допуска едно лице да получава повече от една пенсия и условията за това са уредени в Кодекса за социално осигуряване.
Има ли възможност и вие да получавате повече от една пенсия?

Кои пенсии според чл. 101 от КСО, не могат да се получават едновременно:

1. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
2. лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
3. лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
4. социална пенсия за старост, персонална пенсия и пенсия за особени заслуги с друг вид пенсия.

А едновременно могат да се получават следните пенсии:

– Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. В този случай в пълен размер се изплаща по-голямата по размер пенсия, а втората в размер 50 на сто;
– Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за военна инвалидност. Отново по-голямата по размер пенсия се изплаща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто. При навършване на възрастта за пенсиониране по чл. 68 от КСО и двете пенсии се получават в пълен размер;
– Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изпраща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто.
– В случай, когато лицето има определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто към пенсията или към сбора от пенсиите се изплаща и социална пенсия за инвалидност, която е в размер 25 на сто.
– Ако пенсионерът има дете, починало по време на наборна военна служба, към личните му пенсии се добавя и наследствена пенсия за военна инвалидност, като в този случай наследствената пенсия за военна инвалидност се получава в пълен размер, определен по реда на чл. 81 от КСО.

Към посочените по-горе варианти от пенсии може да се получава наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване, от починал съпруг (или наследствена пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия за гражданска инвалидност от починал съпруг, ако е отпусната по отменения Закон за пенсиите). Наследствената пенсия се изплаща в размер 50 на сто към останалите пенсии.

В случай, че изплащаният размер на наследствена пенсия е по-нисък от размера на добавката по чл. 84 от КСО, към сбора от пенсиите се изплаща добавка по чл. 84 от кодекса.

Военноинвалидите при навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст получават пълния размер на определените им две пенсии – пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст. При отпускане на наследствена пенсия на наследници на военноинвалид, който е получавал или е имал право на двете пенсии в пълен размер, за основа се взема пълният размер на двете пенсии.

Ако починалият съпруг/съпруга е получавал няколко пенсии, добавката се определя в размер 26,5 на сто от сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг.

Към сбора от следващите се на лицето пенсии могат да се изплащат добавки, които се отпускат въз основа на разпоредби на КСО или на основание други закони и нормативни актове.

Документи, които трябва да се подадат за отпускане на втора пенсия:

– Молба-заявление по образец – УП-1 до териотриалното поделение на НОИ заедно с:

– документи за осигурителен (трудов) стаж – трудова книжка и/или осигурителна книжка и/или удостоверение за трудов стаж;
– документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за последните три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 01.01.1997 и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането – УП-2. За времето от 01.01.2000 се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителни вноски.;
– експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия за пенсии за трудова злополука с всички необходими данни за определяне на правото, размера и срока на пенсията;
– акт за трудова злополука или съдебно решение за пенсии за трудова злополука, професионално заболяване, военноинвалидна / удостоверение от съответното военно поделение за званието, датата на постъпване и уволнение от служба/ или гражданскоинвалидна;
– удостоверение за наследници;

Св. Димитрова,
rabotatami.bg

Коментари

коментирай