Защита на трудови права Трудови права и задължения

Наследствена пенсия – право, ред за получаване. Еднократна помощ при смърт


Загубата на съпруг, дете или родител е тежко събитие. Освен че ви отнема човека, с когото цял живот сте споделяли хубаво и лошо, смъртта му често предизвиква и финансови сътресения.

Затова държавата предлага, макар и минимална, компенсация на този изгубен доход на съпруга, децата и родителите на починалия. Това са т. нар. наследствени пенсии.
Кои лица имат право на наследствена пенсия?

1.Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването ?, ако учат – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст.
/ определена от ТЕЛК (НЕЛК) с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане/.
Право на наследствена пенсия имат и извънбрачните и осиновените деца.
При осиновяване осиновените деца нямат право на пенсия от рождените си родители и обратно, освен в случаите, когато родителят на осиновения е съпруг на осиновителя.При прекратяване на осиновяването осиновените деца възстановяват правото си на пенсия от рождените си родители и обратно.
Деца, които учат след навършване на 18-годишна възраст са:

– ученици, които продължават образованието си след навършване на 18-годишна възраст в училищата, създадени по реда на Закона за народната просвета, независимо от степента и формата на обучение. Това се установява в началото на всяка учебна година с документ от съответното учебно заведение;

– лица, независимо от формата и степента на обучението им, приети и записани във висшите училища, създадени по реда на Закона за висшето образование, както и организациите по чл. 47 от същия закон; те установяват това обстоятелство в началото на всеки семестър с документ от съответното висше училище или от съответната научна организация;

– лица, които учат в чужбина; те установяват това обстоятелство и срока на обучението с документи, издадени от учебните заведения в началото на всеки семестър или учебна година; документите в зависимост от страната на произход трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

За учащи се считат и лицата, които са прекъснали обучението си поради заболяване съгласно правилата на съответното учебно заведение, както и поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 3-годишна възраст, но общо за не повече от 2 години.

Лица, завършващи последния курс на обучение, се счита, че учат до дипломирането си, но не по-късно от края на втората сесия за дипломиране на курса.

Лицата, които са прекъснали обучението си поради незаверен семестър, получават пенсията си до датата на прекъсването, посочена в заповедта на ректора, а ако няма такава дата – до датата, на която е издадена заповедта.

2.Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО или преди тази възраст, ако е неработоспособен.
Считат се за неработоспособни наследниците с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Преживелият съпруг трябва задължително да декларира в заявлението за отпускане на наследствена пенсия, че не е сключил друг брак след смъртта на наследодателя.

Извън правото на наследствена пенсия пенсионерите със сигурност получават добавка от пенсията на починал съпруг. Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тази добавка не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател. 
Дори да отговаряте на условията, няма как да получавате едновременно вдовишка пенсия и добавка за починал съпруг. Трябва да изберете какво е по-изгодно за вас.
Има ситуации, при които нямате право на избор. Например, когато приживе съпругът ви е получавал пенсия, която не може да преминава в наследствена. Пример за това са тези за лични заслуги, които се отпускат на изявени дейци на културата или спортисти. Тогава вдовицата ще има право само на добавка към собствената си пенсия.
Практиката показва, че в повечето случаи е по-изгодно да получавате добавка към собствената си пенсия, отколкото да се откажете от нея и да вземате вдовишка.

3. Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не получават лична пенсия.
4. Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им. Те получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия от починало дете по време на наборна военна служба.

Когато наследник направи отказ от наследство, този акт не го лишава от право на наследствена пенсия. Получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство.

Как се определя наследствената пенсия?

При определяне на наследствената пенсия се спазват следните проценти (чл. 81 от КСО), като основата е личната пенсия на починалия наследодател:

1. при един наследник – 50 на сто от личната пенсия
2. при двама наследници – 75 на сто от личната пенсия
3. при трима и повече наследници – 100 на сто от личната пенсия (чл. 81, ал. 1 от КСО).

Разпределението на пенсията между наследниците се прави поравно между тях. Законоустановеният минимум за размера на наследствената пенсия е 75 на сто от пенсията за осигурителен стаж и възраст (чл. 81, ал. 2 от КСО).

При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на наследствена пенсия, която се определя от сбора на пенсиите на починалите.
Кои са видовете наследствени пенсии?
Видовете наследствени пенсии са посочени в чл. 83 КСО.Те са в пряка зависимост от личната пенсия, която починалото лице е получавало или е имало право да получава.
Това са пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, за трудова злополука или професионална болест и пенсия за военна инвалидност. При преценяване правото на наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст от наследодател, който не е бил пенсионер, се счита, че той със смъртта си отговаря на изискването за навършена възраст но чл. 68 КСО. Достатъчно е лицето да отговаря на условието за наличие на определен сбор от възрастта и осигурителния стаж, необходими за съответната календарна година.
При отпускане на наследствена пенсия въз основа на лична пенсия за инвалидност тя се определя от полагащата се пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност повече от 90 на сто. Когато наследодателят е получавал лична пенсия за инвалидност, наследствената пенсии винаги се определя при 90 на сто загубена работоспособност, независимо че личната пенсия е била определена при по-нисък процент загубена работоспособност.

Трябва да се има предвид изричната разпоредба на чл. 101, ал. 1 КСО, според която не могат да се получават едновременно следните пенсии:
– лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
– лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
– лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

Каква е процедурата по отпускане на наследствена пенсия?

Необходимо е на първо място да се подадат документи за получаване на наследствена пенсия в Главно управление “Социално осигуряване”/трудови, служебни и осигурителни книжки, документи по утвърден образец, издадени от осигурителя (удостоверение образец УП, военна книжка или удостоверение, издадено от Централния военен архив/.
Наследниците прилагат и удостоверение, което се издава от общинската администрация и съдържа информация, като осиновяване и разсиновяване, настойничество и попечителство, когато наследодателят е бил самотен родител, при доказване на родителски права и др. Наследниците на починалия трябва първо да подадат молба за издаване на удостоверение за наследници до общината (района, кметството) по постоянния адрес на починалия. Самата молба за получаване на наследствена пенсия се подава в общината (района, кметството) по последния постоянен адрес на починалия, като се прилагат удостоверението за наследници и други доказателства и документи.
След като се установи, че лицето отговаря на изискванията на закона, се издава исканото удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.
За издаване на удостоверение за отпускане на наследствена пенсия такса не се заплаща. Срокът, в който следва да бъде издадено удостоверението отпускане на наследствена пенсия е 7 работни дни.
Отказът да бъде приета молбата, както и отказът да бъде издадено удостоверение за отпускане на наследствена пенсия се обжалват пред съответен административен съд.

Еднократна помощ при смърт:
Еднократната помощ при смърт се полага на семейството на починалия, който е бил осигурен към дата на смъртта си, без значение за кои рискове. Правото на еднократна помощ е на съпруга/та, децата и родителите. Те могат да получат еднократната помощ независимо дали са пенсионери, ученици или студенти, или работят. Няма значение и дали са осигурени. Родителите на починалия имат право на тази помощ независимо дали са били издържани от него или не.

За повече информация относно правото на наследствена пенсия и ползван източник на информация – Национален осигурителен институт:
Контактен център
Централно управление на НОИ
София, 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64
02/926 10 10
noi@nssi.bg
Териториални поделения на НОИ
Можете да се обърнете и към юрист, който да ви даде повече насоки относно правото и реда за получаване на наследствена пенсия!
Знайте трудовите си права с нас!

rabotatami.bg

Коментари

коментирай