Защита на трудови права Трудови права и задължения

Право на отпуск за гледане на болен член от семейството, както и за належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение


Съгласно чл. 162, ал. 1 и 2 КТ работникът или служителят има право на отпуск за гледане на болен член от семейството, както и за належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение. Този отпуск се разрешава от здравните органи с болничен лист. По реда на чл. 45, ал. 1, т. 2 КСО, осигурените лица имат право на парично обезщетение в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството. В този срок не се включва времето за гледане на дете по т. 3-5 на ал. 1 на чл. 45 КСО. Следователно законът определя отпускът за гледане на болно дете в размер на 60 календарни дни за всяка календарна година.
Според чл. 45, ал. 1, т. 3 КСО парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане на болно дете до 3-годишна възраст, настанено в заведение за болнична помощ, заедно с осигурения – за времето, през което осигуреният е бил в заведението. За един и същи осигурителен случай, за едно и също време, парично обезщетение по ал. 1 на чл. 45 КСО може да се изплаща само на един осигурен член на семейството. За гледане на хронично болен член на семейството парично обезщетение се изплаща само при изостряне на заболяването. За членове на семейството се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия.

Коментари

коментирай