Защита на трудови права Трудови права и задължения

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение


І. Съгласно чл. 331 КТ работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
ІІ. Ако приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението. Ако обезщетението не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало. 
ІІІ. !!! Имате право да се регистрирате в Бюрото по труда и да получавате обезщетение, ако отговаряте на изискванията на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Срокът на изплащане на обезщетението ще бъде в зависимост от осигурителния стаж, а не минималният от 4 месеца като при напускане по взаимно съгласие. 
Сроковете за изплащане на паричните обезщетения за безработица се определят в зависимост от основанието, на което е прекратен трудовият договор, продължителност-та на осигурителния стаж, както и в зависимост от това дали правото на обезщетение е придобито преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица.
При прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие обезщетението е минималното – от 4 месеца. Но при прекратяване на договора по чл. 331 КТ се прилагат общите правила. Срокът, за който ще се плаща обезщетението, зависи от осигурителния стаж и ще бъде от 4 до 12 месеца.

В този смисъл са разпоредбите на чл. 54а и чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване.

Коментари

коментирай