Трудови права и задължения

Как и кога имам право да прекратя трудовия договор без предизвестие?


Никой работодател не може да ви задържи на работа при положение, че не желаете да продължавате да работите там.
Имате две възможности да прекратите трудовите си правоотношения с него- с предизвестие и без предизвестие.
Но знайте и че не може да си тръгнете, както и когато пожелаете, трябва да имате това право.

Кога имате право да прекратите трудов договор без предизвестие?

В чл. 327 от Кодекса на труда са изредени общо 13 основания, при които може да прекратите без предизвестие срочния и безсрочния си трудов договор..Договорът в тези случаи се прекратява едностранно и отведнъж. Желанието да прекратите трудовите си отношения с работодателя трябва да бъде изразено писмено и несъмнено, за да бъде действително, като няма изискване за реквизитите му.

Нека да разгледаме – какви са правата ви, които законодателят е предвидил в Кодекса на труда:

1. Чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ – не може да изпълнява възложената работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи. Заболяването следва да води до невъзможност за изпълнение на трудовите функции за конкретната работа и да бъде удостоверено от здравните органи с предписание. Посочва се и друга длъжност, която е подходяща за работа. Неизпълнението от страна на работодателя на предписанието, дава право да се прекрати договорът без предизвестие.

2.Чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ – работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване.
Тук трябва да имаме забавено изплащане – изискуемо и ликвидно, в предвидените за това срокове. И да се отнася до целия размер на трудовото възнаграждение.
Обезщетението е в размер на действителните вреди. Действителните вреди се изчисляват върху брутното трудово възнаграждение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовия договор.

3.Чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ – работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт.
Но това е само когато работодателят е извършил съответните промени, но без да е имал законно основание – независимо виновно или не .А ако е допустимо от закона – при производствена необходимост, както и при престой, възможностите предвидени в чл.120 КТ.

4. Чл. 327, ал. 1, т. 3а от КТ – в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател. Нужна е причинна връзка между промяната в работодателя и значителното влошаване на условията на труд – това означава промяната да е настъпила при новия работодател и в резултат на неговите действия.

5.Чл. 327, ал. 1, т. 4 от КТ – преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс. В този случай договорът следва да се прекрати, за да се заеме съответната изборна длъжност или спечелено конкурсно научно място.

6.Чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ – продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура. Основанието се прилага, когато работникът или служителят продължава да се учи в учебно заведение редовна форма на обучение, съответно редовна докторантура, а не задочно, както и когато дори веднъж е придобил образование..

7.Чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ – работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1(за определен срок) или т. 3(за заместване на работник или служител, който отсъства от работа) и премине на друга работа за неопределено време.Правото възниква,когато другата работа е по безсрочен трудов договор, а работата на която е бил досега е за срочен трудов договор.

8. Чл. 327, ал. 1, т. 7а от КТ – работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.
Трудовият договор, който се сключва с другия работодател може да бъде както за неопределено време, така и срочен трудов договор, а другият работодател не трябва да бъде предприятие, което осигурява временна работа.

9.Чл. 327, ал. 1, т. 8 от КТ – е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен.С влязло в сила съдебно решение уволнението е признато за незаконно и работникът или служителят е възстановен на работа.В двуседмичен срок от получаване на съобщението за признаване на уволнението за незаконно и възстановяване на работа служителят трябва да се яви на работа и в същия този срок има право да прекрати трудовото правоотношение, възникнало след уволнението му.

10. Чл. 327, ал. 1, т. 9 от КТ – постъпва на държавна служба.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за държавния служител постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Следователно правото трябва да бъде упражнено в този 10-дневен срок.

11. Чл. 327, ал. 1, т. 10 от КТ – работодателят преустанови дейността си. “Преустановяване на дейността” е фактическото преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост. Работодателят, лицето, което го представлява, не могат да бъдат намерени на адреса на управление и работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор. Тогава работникът може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред Инспекцията по труда с препоръчано писмо с обратна разписка, по електронен път или на място по седалище или адрес на управление на фирмата. Следва проверка на НАП, НОИ и ГИТ, ако се установи,че действително работодателят е преустановил дейността си, трудовият договор се смята прекратен от датата на завеждане на заявлението в инспекцията по труда.

12. Чл. 327, ал. 1, т. 11 КТ – работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.
Работодателят няма право да разпореди ползването на такъв отпуск от страна на работника, без същия да е желан от последния.

13. Чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ – когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Работникът или служителят има право без предизвестие да прекрати договора по всяко време на действие на трудовото правоотношение и независимо от обстоятелството кога е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст – преди сключването на договора или по време на неговото действие.

Може винаги да направите и консултация с юрист, за да избегнете рисковете, когато решите да напускате без предизвестие.
Вижте и : Кодекс на труда

Светлана Димитрова,
rabotatami.bg
Снимка: wikihow.com

Коментари

коментирай