Защита на трудови права Трудови права и задължения

Полагане на нощен и извънреден труд от бременни работнички и служителки


В трудовото законодателство съществува абсолютна забрана за полагане на нощен и извънреден труд от бременни работнички и служителки – закрилата обхваща периода от установяване на бременността от здравните органи до началото на отпуска за бременност и раждане или до прекъсване на бременността.
Относителна е забраната за полагане на нощен и извънреден труд от майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им. Относителна забрана означава, че по принцип за тези лица е забранено полагането на нощен труд, освен с тяхно писмено съгласие (чл. 140, ал. 4, т. 2 и 3 КТ; чл. 147, ал. 1, т. 2 и 3 КТ и чл. 7 и чл. 16 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските).
По отношение на работещите майки в трудовото законодателство се съдържат специални разпоредби, даващи им възможност да съчетават трудовите си задължения с тези, свързани с отглеждането на децата.

Коментари

коментирай