Защита на трудови права Трудови права и задължения

Уволнение поради липса на качества – основание за прекратяване на трудовия договор


1.Кодексът на труда дава право на работодателя да прекрати трудовия договор с работник или служител с предизвестие, когато той не притежава нужните качества, за да се справя ефективно с възложените му задачи.

Ефективността на труда е степента на постигане на възложените цели при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от трудовата дейност. Преценката на ефективността на служителите е изцяло в ръцете на работодателя. Разбира се, когато той прецени, че един работник или служител не е достатъчно ефективен, следва да се съобрази с ефективността на други работници и служители на същата или подобна позиция. Но работодателят не може да поставя прекалено високи или неизпълними цели и да използва това за основание да уволни отделен работник или служител.
Неефективното справяне със задълженията трябва да се дължи на липса на качества у работника или служителя – професионални знания, умения и навици, които са нужни при изпълнение на работата. Освен тях обаче работодателят може да вземе предвид и личните качества на работника или служителя и как тяхната липса се отразява на извършваната от него работа – наличието на мотивация за работа, комуникативни умения, организационни способности, нравствени качества (добронамереност, честност, отзивчивост, умение за изслушване на събеседника и др.), природна интелигентност и интелектуален потенциал (аналитичен ум, обща култура, творчески способности и др.). Наличието или липса на качества у работника или служителя, както и дали той изпълнява ефективно възложената му работа, трябва да се преценяват съгласно приетите изисквания за изпълнение на длъжността, които са определени в длъжностната характеристика.

Основанието за прекратяване поради липса на качества за ефективно изпълнение на трудовите задължения се основава на обективната преценка на работодателя и за да бъде законосъобразно, той трябва да изпълни задължението си за излагане на мотивите за уволнението в заповедта за прекратяване.

2. Много често уволнения с това основание биват атакувани в съда и признавани за незаконни с основание, че работодателят не може или не е представил доказателствен материал, че работникът или служителят наистина не се е справял ефективно с работата си точно поради липсата на посочените качества.

В други случаи съдът изобщо не разглежда спора по същество, тъй като работодателят изобщо не е мотивирал заповедта за прекратяване. Съдът няма да разгледа спора по същество и когато разрешение от инспекцията по труда не е искано или не е дадено преди връчването на заповедта, в случай на реализиране на закрилата при уволнение.

Коментари

коментирай