Защита на трудови права Трудови права и задължения

Трудов договор за надомна работа


1.Трудовият договор за надомна работа следва да се сключва между работника или служителя и работодателя в писмена форма преди започване на изпълнението на трудовите задължения. Работодателят следва да го регистрира в НАП в определения за това тридневен срок, да връчи екземпляри от договора и от уведомлението, заверено от НАП, на работника или служителя преди постъпването му на работа и т. н. В договора следва да се определя начина на формиране и изплащане, както и размера на трудовото възнаграждение, размера на платения годишен отпуск, еднакъв срок на предизвестие за двете страни при прекратяването му и т.н.
2. Основната особеност на този вид трудов договор, която го отличава
от останалите трудови договори, е мястото, където се престира трудът –
работникът или служителят – надомник определя къде ще бъде неговото
работно място. При всички останали трудови договори работното място е
помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно
териториално определено място в предприятието, където работникът или
служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на
задълженията по трудовото правоотношение. Тоест работодателят определя
къде ще се престира трудът. При извършване на надомна работа работното място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън
предприятието. Тази особеност на трудовия договор за надомна работа налага в него
изрично да се определи местонахождението на работното място.
3. Поради това, че трудът не се полага в предприятието под прякото
ръководство и контрол на работодателя, в трудовия договор за надомна
работа следва да се уговорят и конкретизират изрично и няколко други
основни елементи от съдържанието на трудовото правоотношение. Това са:
– редът за възлагане и отчитане на работата;
– начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата
продукция;
– консумативните разходи за работното място и заплащането им;
– трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на
заплащане.
Предвид богатството на житейски ситуации законът предвижда в този
тип трудов договор да може да се договарят и други условия, свързани със
специфичните изисквания за извършване на надомната работа.
4.Специфични задължения на работодателя:
Законът предвижда някои изрични специфични задължения на
работодателя за осигуряване на условия за надомната работа.
Така работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя,
извършващ надомна работа:
– условия за изпълнение на работата, която е определена при
възникване на трудовото правоотношение;
– заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и
служителите, които работят в предприятието;
– здравословни и безопасни условия на труд ;
– квалификация, преквалификация и обучение;
– социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени
в закон;
На следващо място работодателят е длъжен да осигури на надомните
работници възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание
на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране
и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието; както и социално-битово и културно обслужване.

5.Задължения на работниците и служителите при изпълнение на
надомната работа
При изпълнение на надомната работа, за която се е уговорил,
работникът или служителят е длъжен:
– да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
– да осигурява достъп на работодателя и контролните органи до
помещението, където е работното място, за проверка; 
6.Специфични правила за работно време и почивки при надомната
работа
Работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами
определят началото, края и разпределението на работното време в рамките
на законоустановената му продължителност.
Работниците и служителите, които извършват надомна работа, сами
определят периодите на почивка в работния ден, междудневната и
седмичната почивка.
Работникът или служителят писмено уведомява работодателя за
обстоятелствата относно началото, края и разпределението на работното
време, както и за периодите на почивка в работния ден, междудневната и
седмичната почивка, които сам си е определил, в 7-дневен срок от
сключването на трудовия договор.
Законът въвежда две задължителни ограничения по отношение
договарянето на работното време относно надомните работници с оглед
закрилата на техните трудови права. За работниците и служителите,
изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен
ден и полагане на извънреден труд.
За въпросите, които не са уредени по специалните правила за
надомна работа, се прилагат общите разпоредби на трудовото
законодателство.
Това означава, че надомните работници и служители имат всички
трудови права и задължения, предвидени в трудовото законодателство и
вътрешните актове на работодателя, както останалите работници и служители,
стига да не се нарушават особените изисквания за полагане на надомен труд,
посочени в процедурата.

Коментари

коментирай