Защита на трудови права Трудови права и задължения

Работа за непълнолетни – права, изисквания, възможности – накратко


Всяка година хиляди непълнолетни ученици започват работа през летните месеци. Ето накратко и изискванията на трудовото законодателство:
1.Ако не сте навършили 18 години, за да започнете работа
предварително трябва задължително да се снабдите с два документа:
– медицинско заключение – то се издава след като минете
на обстоен медицински преглед. Предназначението му е да установява годността да извършвате точно тази работа;
– разрешение от инспекцията по труда по местонахождение на предприятието за конкретната работа.
В Инспекцията по труда следва да се представи медицинското заключение, ако то е положително. Въз основа на него и след конкретна преценка на обстоятелствата за всеки отделен случай (дали работата е лека, какви са условията на труд и др.) от Инспекцията по труда могат да дадат или да откажат разрешение, лична карта на непълнолетното лице, писмено съгласие на родителите за започване на работа, декларация, че са запознати с рисковете на професията и други.
Важно е да знаете, че разрешението за постъпване на работа от Инспекцията по труда се дава за точно определена работа при конкретен работодател. Ако искате да се преместите на друга работа преди да сте навършил пълнолетие, ще ви е необходимо ново разрешение.
2. Особени грижи за непълнолетните
Законът задължава работодателя да полага особени грижи,когато при него работят лица, ненавършили 18 години. Той им създава облекчени условия за работа (подходящо оборудванена работните места, разпределение на работното време и др.)и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване.
Работодателят има задължение да уведомява непълнолетните работници и служители, както и техните родители или попечители за възможните рискове в работата и за мерките, предприети
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Ако сте непълнолетен е важно да знаете, че:
– за лицата под 18 години е установено намалено работно
време – 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица (за сравнение – нормалната продължителност е 40 часа седмично и 8 часа дневно). В дневното и седмичното им
работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.
– работниците и служителите, ненавършили 18 години, имат право на удължен основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарнатагодина, през която навършват 18 години (за сравнение – в общия случай минималният размер на основния редовен платен
годишен отпуск е 20 работни дни).
Инспекцията може да отнема дадено разрешение за работа, ако установи, че на непълнолетното лице не са осигурени здравословни и безопасни условия на труд.

3.Ако сте между 15 и 16 години
За постъпването на работа и за проверка и доказване на годността ми да полагам съответния вид труд е необходимо:

извършването на медицински преглед и издаването на медицинско удостоверение от личния лекар;

медицинско заключение от служба по трудова медицина;

разрешение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, което работодателят с иска с молба до териториалната дирекция “Инспекция по труда”, която от своя страна се произнася по молбата в 15-дневен срок.

Вие периодично подлежа на задължителни медицински прегледи, които се заплащат от работодателя и се провеждат както следва:

от 15 до 16 години – на 6 месеца;

от 16 до 18 години – ежегодно.

4. Ако не сте навършил 15 години

Може да полагате труд само в сферата на киното, театралното, оперното изкуство и друг такъв тип работа, която не е свързана със строго работно време или цирково изкуство и то ако не сте навършили 13 години (за момчета) или 14 години (за момичета).
Ако нямате все още навършени 14 години, то трудовият договор, по силата на който ще полагате труд, се сключва от родителя или настойника ми.
Ако сте навършили 14 години, но нямам все още 15 години, за да се сключа трудов договор задължително е необходимо писменото съгласие на родителя или попечителя , което се прилага към договора.

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай