Трудови права и задължения

Майчинство – прехвърляне на бащата, бабата или дядото. Как и кога? Документи


Времето, през което една жена получава право на обезщетение за бременност и раждане, е 410 дни – 45 дни преди раждането плюс още една календарна година. След изтичането на този период всяка майка, респективно осиновителка, има право на допълнителен платен отпуск за отглеждане на детето, наречен майчинство.

Да, но често се налага, за да запази работното си място или по друга причина майката да се върне на работа.

След изтичане срока на обезщетението за бременност и раждане за майката съществуват три възможности:

1.Да заяви, че желае да ползва отпуск за отглеждане на малко дете, като  ще започне да получава обезщетението за отглеждане на малкото дете от датата, посочена в заявлението.

2.Да се върне на работа, като има право на обезщетение за неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете.

3.Да се върне на работа, като прехвърли правото на обезщетение за отглеждане на детето на бащата или на един от нейните, съответно неговите родители (бабата или дядото на детето) – в този случай обезщетение ще започне да получава отглеждащият детето.

Този път ще разгледаме третата правна възможност, когато майката прехвърля правото на обезщетение за отглеждане на детето на бащата или родител на някой от двамата.

Според чл. 164 (1) от КТ, след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Според същия член ал. 3 и 4, отпускът може да се разреши на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение, разбира се със съгласието на майката (осиновителката). Други лица, дори и да са в роднинска връзка, не могат да се възползват от тази възможност, въпреки съгласието на майката. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето да има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за и да е осигурен за рисковете, които попадат във фонд “Общо заболяване и майчинство”.Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.


Обърнете внимание:

  • Детето да не е записано  в детско заведение.
  •  Бабата, дядото или бащата – работят по трудово правоотношение без значение какво, и на какво време – пълно или непълно работно време;,  имат 12 месеца осигурителен стаж и да е осигурен за рисковете, които попадат във фонд “Общо заболяване и майчинство”.

Проучете и актуалните европейски програми и схеми за подкрепа на майчинството, безработните лица и пенсионерите и възможностите, които те ви дават.

Документи, които се подават от майката:

За да ползва отпуск за гледане на дете до 2 години тя  вече е подала:

1. Приложение № 7 към чл. 4, т.6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

2. Молба за отпуск по чл. 164, ал. 1 – отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете

Работодателят е издал  Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 164, ал. 1 и е подал в НОИ  Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9

След това се подават и още :

1. Декларация – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО, която се попълва от майката (осиновителката), даваща съгласие за прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете, и от лицето, което поема отглеждането на детето и ще ползва отпуска – в два еднообразни екземпляра и се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето.

2. Справка – приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО  , която се попълва от предприятието, където работи майката, в два еднообразни екземпляра и също се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето.

Предприятието на майката подава Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9 с попълнен раздел II-  лицето е дало съгласие детето му да се отглежда от баща, баба или дядо – отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 от КСО.

Какви документи се подават от бабата, дядото или бащата:

  1. Молба за отпуск по чл. 164, ал. 3
  2.  Екземпляр от Декларация – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО
  3. Екземпляр от Справка – приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 от НРВПО
  4. Приложение № 7 към чл. 4, т.6 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

Работодателят издава  Заповед за разрешаване на отпуска по чл. 164, ал. 3 и е подалва в НОИ  Удостоверение Приложение № 10 към чл. 9


Предприятието, в което работите, е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако нямате право на този отпуск, предприятието е длъжно да  ви уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.


Майката (осиновителката) има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ и да продължи да ползва лично отпуска за отглеждане на дете. В този случай се подава писмено заявление до предприятието, в което работи майката (осиновителката), към което се прилага и декларацията – приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 Наредба за работното време, почивките и отпуските. Екземпляр от декларацията се представя и в предприятието на лицето, поело отглеждането на детето.

Бабата, дядото и бащата също имат право да прекратят отпуска.

Отпускът по чл. 164, ал. 3 се прекратява и в следните случаи: когато майката (осиновителката) оттегли съгласието си, при настаняване на детето в детско заведение,при даване на детето за осиновяване, при смърт на детето, при прекратяване на правоотношението или осигуряването на майката (осиновителката).

Ползването на отпуск от лицата по чл. 164, ал. 3, които отглеждат детето, не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползва друг вид отпуск.

 

Размерът на изплащаното обезщетение се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и е различен за всяка календарна година.

Направете консултация с юрист, счетоводител, както и с НОИ за вашите права и възможности.

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай