Трудови права и задължения

Отпуск по бащинство при раждане на дете


Бащи с новородени деца в семейството – още от деня на изписване на детето от лечебното заведение, имате право на 15-дневен платен отпуск, за да помагате за неговото отглеждане.
Тези 15 дни отпуск се предоставят, за да има реална възможност бащата да участва непосредствено в грижите за детето веднага – в първите две седмици след изписването му от родилния дом. Той се заявява и ползва в календарни дни.
Условия обаче са да живеете в едно домакинство с майката/без граждански брак/ или да имате сключен брак с нея.
Пред вашия работодател представяте заявление, че желаете да ползвате този отпуск, ведно с Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство и Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.
Докато ползва отпуска от 15 календарни дни след изписване на детето от родилния дом, работникът или служителят попада в обхвата на закрилата при уволнение на чл. 333 от КТ.
Бащата е длъжен незабавно да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска ако
1. бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
2. бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
3. детето бъде дадено за осиновяване;
4. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
5. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
6. детето почине.
Бащата може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.
Няма пречка също така след като веднъж е поискал отпуска, бащата да прекъсне ползването му, да се върне на работа, след което отново да подаде заявление, придружено с документи и да продължи ползването на отпуска до изтичане на срока от 15 календарни дни.
През време на отпуска осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера за обезщетенията поради бременност и раждане за срок до 15 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск. Парично обезщетение за работните дни от този 15-дневен срок се получава независимо от обезщетението, което осигурената майка получава за бременност и раждане. Така обезщетение получават едновременно и двамата родители.

Направете и консултация с юрист или счетоводител.
Източници : КТ, КСО
Светлана Димитрова,
rabotatatmi.com
Снимка : Интернет

Коментари

коментирай