Меню Затваряне

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие


Всеки трудов договор може да бъде прекратен с предизвестие. Това ваше право е уредено в чл.326 от Кодекса на труда. Формата за действителност трябва да бъде писмена, като не е нужно да се мотивирате и трябва да бъде изцяло по ваша воля. Предизвестието се отправя към работодателя.

Ако в трудовия договор, който сте подписали има записана клауза, че при ваше желание за прекратяване на договора дължите предизвестие и вие не спазите това предизвестие, то вие дължите на работодателя обезщетение в размер на брутното ви трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието.

Предизвестието може да бъде връчено лично или изпратено по пощата с обратна разписка. То поражда правни последици от деня, следващ получаването му от работодателя. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

Отправянето на предизвестие не прекратява трудовото правоотношение. Работникът или служителят продължава да изпълнява уговорените задължения и ако не се съобразява с изискванията, може да бъде наказан дисциплинарно.
Работодателят е задължен да издаде заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, както и да впише това в трудовата книжка.

Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. В колективен трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател.

Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

Срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на предизвестието от работодателя. Дори, ако сте в отпуск или болничен – срокът продължава да тече.
Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му

Може ли да се ползва платен или неплатен отпуск или болничен по време на срока за предизвестие?
С изтичането на срока на предизвестието трудовият договор се прекратява, с което отпада правото на всички видове отпуски, включително на отпуск поради временна неработоспособност. Поради това срокът на предизвестието не се удължава с разрешения от здравните органи отпуск по болест.

По време на срока на предизвестие може да се ползва платен или неплатен отпуск с разрешение на работодателя.
След връчване на предизвестието, няма пречка да се ползва отпуск за временна неработоспособност, като разрешението се издава от здравните органи.Предизвестието не се удължава със срока на временната неработоспособност.

След като изтече срокът на предизвестието, трудовият договор се прекратява.

Как ще се изчисли размерът на обезщетението?

Според чл. 228. (1) Кодекс на труда – Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по този раздел е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца,в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.(Чл. 19. , ал.1 отНСОРЗ)

Моментът на възникване на основанието за съответното обезщетение е датата на напускане на лицето, т.е датата, считано от която лицето не е на работа.

!!! Работодателят не може да удържи обезщетението за неспазено предизвестие от последното възнаграждение.
Ако работникът не пожелае доброволно да го внесе, работодателят може да търси получаването му само по съдебен ред.

Ако работникът или служителят при прекратяване на трудовият договор има неизползван платен годишен отпуск правото на който не е погасено по давност, то следва работодателят да начисли и изплати обезщетение за този неизползван размер отпуск, съгласно чл. 224 ал.1 от КТ.

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай