Трудови права и задължения

Закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране


Недостигащият стаж за пенсия е все по-сериозно препятствие пред бъдещите пенсионери. Недостигащите месеци или няколко години за придобиване на право на пенсия кандидатите могат да закупят, дори и да живеят в чужбина.За това обаче е необходимо държавата, в която се намира, да има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване с България.

Възможността да заплатят осигурителни вноски до 5 години осигурителен стаж, недостигащ за придобиване право на пенсия по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. От този ред не могат да се ползват лица, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например работилите при неблагоприятни условия на труд, които искат да се пенсионират по реда на § 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО и др.

В Кодекса за социално осигуряване са предвидени следните възможности за така нареченото закупуване на осигурителен стаж:

– за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование;

– за времето на докторантурата, определо в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен “доктор”;

– до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.
Когато са внесени осигурителни вноски по чл. 9а, ал. 1 от КСО за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски по чл. 9а, ал. 2 от КСО за разликата до 5 години.
Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета категория, като закупеният стаж може да се ползва само при пенсиониране. Лицата внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6 от КСО.
Сумата за искания платен стаж се плаща накуп. Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски. За лицата, които живеят в друга държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от Териториалното поделение на НОИ – София-град. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.
Внасянето на осигурителните вноски за недостигащ стаж към момента на пенсионирането може да се извърши по два начина: по банков път или чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия. При недостигащ осигурителен стаж до 3 години периодите за разсрочено плащане могат да се определят до 5 години. А ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години, периодите за разсрочено плащане могат да се определят до 8 години.
Осигурителен стаж може да се “закупи” във всеки един банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответния параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите за закупуване на стаж по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 КСО се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретния период, за който се внасят вноските, и който ще се зачита за осигурителен стаж. За закупуването на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО се подава декларация №8 в ТД на НАП.

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова,
източници: КСО, noi.bg
снимка: Интернет

Коментари

коментирай