Работа Работа в чужбина

Работа във Франция – трябва да знаем. Съвети, право, полезна информация


От 1-ви януари 2014 година, като граждани на Европейския съюз, българските граждани могат свободно да работят във Франция (с изключение на някои публични длъжности, както и в някои регламентирани професии за които трябва да се отговаря на определени условия). С вътрешният си брутен продукт (PIB), Франция е четвъртата в света икономическа сила. Приоритетите и са различни: транспорт, телекомуникации, хранително вкусова индустрия, фармацевтични продукти, както и банковия сектор, застраховки, туризъм, без да забравяме традиционните луксозни продукти.
Франция е сред страните, които толерират приемането на граждани на ЕС и на трети страни на своята националната територия. Правата на чужденците се спазват в много висока степен, като в същата степен от тях се изисква спазването на френските закони и правилници.
Българските граждани не са длъжни да притежават нито разрешително за работа нито разрешително за пребиваване. Българските граждани могат да влизат и да напускат територията на Франция и на Княжество Монако само с валидни лични карти, паспорти или временни паспорти.
Френският е основен език на международното общуване. Това е чуждият език, който е най-широко изучаван след английския и е деветият най-говорен език в света. Официален език е на Франция и още 28 страни. Знаейки повече езици увеличава шансовете си на пазара на труда както в собствената си страна, така и на международно равнище. Преди да тръгнете е необходимо да имате поне минимални познания – можете да се запишете на курс, да изберете самообучение, в интернет има доста материали за това.
Четете внимателно трудовите договори, които подписвате, ако не разбирате добре езика, потърсете възможност за превод. Информация за работни места е налице на интернет страницата на Службата за заетост: http://www2.pole-emploi.fr
Ако вече работите, работодателят ви ще извърши формалностите, които са необходими за вашето присъединяване към схемите за социална сигурност, осигуряване за безработица и допълнителна пенсия.Социалното осигуряване се състои от няколко основни схеми: Генерална схема – за работещи и техните семейства; Селскостопанска схема – за фермери и селскостопански работници; Независима схема – за занаятчии, магазинери и упражняващите свободни професии; Специална схема – за военни и други. Схемата за осигуряване за безработица е насочена към всички.
Самонаетите лица, които желаят да се установяват във Франция със своя бизнес следва да се регистрират в професионалния регистър и да плащат социални осигуровки. Полезни линкове- : www.annuaire-cfe-insee/annuairecfe/jsp/controleur.jsp; www.urssaf.fr.Ако сте самостоятелно заето лице, вие трябва да извършите формалностите около декларирането сами.
Необходимо е да плащате социалноосигурителни вноски, изчислени като определен процент от вашите доходи. Вашият работодател приспада тези вноски от доходите ви и ги плаща на органа, който е упълномощен да ги събира. Ако сте самостоятелно заето лице, вие сами плащате вноските, които се изчисляват на база вашите доходи от професионална дейност. Вноските за професионална злополука и семейни надбавки се плащат от работодателя.
Лицата, упражняващи професионална дейност (на трудов договор или самостоятелно заети), или тези, които живеят на френска територия за постоянно и законно, и зависимите от тях лица, имат право на здравни грижи.Медицинските разходи се възстановяват по социално осигурителната схема на базата на проценти, уточнени при сключване на договора. Можете да изберете да покриете изцяло или частично делът от разходите за здравеопазване, който не ви се възстановява от задължителната схема, като си направите допълнително осигуряване във взаимен фонд, институция за социална сигурност или застрахователно дружество (société, mutuelle ou institution de prévoyance).
Ако разполагате с ограничени средства, можете да се възползвате от безплатното допълнително универсално здравно покритие (couverture maladie universelle complémentaire), което ще ви позволи да бъдете изцяло покрити без предварителни плащания. Накрая, ако вашите средства леко надвишават максималния праг за отговаряне на условията за получаване на такова допълнително универсално здравно покритие, можете да получите помощ за частично финансиране на допълнително покритие.
Всяко лице на трудов договор има право на дневна помощ през период на неработоспособност поради болест, считано от четвъртия ден на отсъствие от работа. Безработните лица на обезщетения също могат да заявят дневна помощ. Ако загубите своето социалноосигурително покритие, вашето право на парични обезщетения за болест ще се запази за период от една година, при условие, че не сте покрити от друга задължителна схема.
При настъпване на трудова злополука или професионална болест имате право на здравни грижи и дневни помощи, както и, когато е приложимо, на пенсия за трайно увреждане. В случай на смърт, лицата на ваша издръжка също могат да получават пенсии. Ако в резултат от злополука или болест останете трайно частично (поне 10 процента за лица на трудов договор или 30 процента за земеделски стопани) или напълно неработоспособни, вие имате право на пенсия. Размерът на пенсията зависи от вашите доходи през 12-те месеца преди претърпяване на увреждането и от степента на вашето трайно увреждане. С предоставяне на формуляра за злополука вие получавате право, безплатно и без предварително плащане, на здравни грижи, лекарства, болнично лечение, оборудване и протези (с изключение на случаите, когато въпросната сума надвишава одобрената ставка).
Данъците във Франция не се удържат от възнагражденията. Данъчното облагане се основава на принципа на декларирането на доходите от страна на работниците, които сами плащат данъците си на съответните данъчни служби. Работодателите не удържат и не плащат данъците.
Всяка година данъчната служба изпраща на всяко данъчно задължено семейство формуляр на декларация за доходите, в която се описват доходите от предходната година. Декларацията трябва да бъде попълнена и подадена в указания от данъчната служба срок. Съществува и възможност данъкът да се плаща на месечни вноски, като след това се прави изравняване на годишна база.
Ако работите във Франция и загубите своята работа, вие трябва незабавно да се регистрирате в Службата по заетостта (Pôle emploi) за вашия район като лице, търсещо работа, за да получите евентуални обезщетения за безработица, на които може да имате право, както и да запазите своето право на обезщетения за социална сигурност.
Можете да подадете своето заявление онлайн през интернет страницата на Службата по заетостта. Нуждаете се от копие на вашата социалноосигурителна карта, както и от удостоверение, издадено от вашия последен работодател, което потвърждава, че вашият трудов договор е бил прекратен.

Единствено лицата на трудов договор могат да заявят обезщетения за безработица.
За да получите право на обезщетения за безработица, трябва да изпълнявате
следните условия:
– да сте безработни не по ваша вина;
– да сте регистрирани като търсещи работа и да се съгласите с персонализиран план за действие за връщане на работа;
– да търсите работа действително и непрекъснато;
– да сте физически работоспособни;
– да не сте по-възрастни от 60 години. При все това, всяко вече предоставено обезщетение се запазва, докато лицето достигне пълната пенсионна възраст (максимум 65 години);
– да предоставите доказателство, че сте били осигурени по схемата за осигуряване за безработица за поне четири от последните 28 месеца (36 месеца, ако сте на възраст над 50 години).

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център във Франция можете да намерите на : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/ .
2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.
Интернет адреси, които може да са Ви от полза :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/ – Министерство на труда, заетостта и здравето
http://www.unedic.org/ – Безработица: вноски и обезщетения
http://www.cnav.fr/, http://www.cor-retraites.fr/, http://www.info-retraite.fr/ – Пенсии
http://www.cleiss.fr/ – Европейски и международен център за връзка за социална сигурност
http://www2.pole-emploi.fr – Службата за заетост 
http://www.anaem.social.fr/ – ANAEM
http://www.minefe.gouv.fr/ – Министерство на икономиката, индустрията и заетостта
http://www.comptes-publics.gouv.fr/ – Министерство на обществените финанси
http://www.impots.gouv.fr/ – Данъчна информация
http://www.education.gouv.fr/ – Министерство на националното образование
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=France – ENIC – Франция
http://www.amb-bulgarie.fr/ – Посолство на България във Франция
http://www.ambafrance-bg.org/ – Посолство на Франция в България

http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=162 – адреси на български дипломатически представителства

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай