Права на безработния

Отказ на предложение за работа от “Бюро по труда”. Последици. Уважителни причини за отказа


Регистриран сте в “Бюро по труда”, според трудовия посредник ви се предлага подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) , както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове, но на вас предложението по една или друга причина ви се струва неподходяща и правите отказ.Вие  сте длъжни да изпълняват препоръките на трудовия посредник, както и действията и сроковете в плана за действие. Освен права, имате и задължения, които следва да спазвате.

Този път ще разгледаме, коя работа е подходяща според определението,което дава законодателят, кои са уважителните причини за отказ от подходяща работа и административната процедура за прекратяване на регистрацията ви.

 

Коя работа, която ви предлага трудовия посредник в “Бюро по труда”, според Закона за насърчаване на заетостта е подходяща?

Работата, която съответства на образованието, квалификацията и здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт, за период до 12 месеца от датата на регистрация на лицето в дирекция “Бюро по труда”. След този период “подходяща работа” е тази, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт. (§ 1.,т.4 ЗНЗ).

Това е легалното определение и отговорът на това, как се определя подходящата за вас работа.

Трудовия посредник издава формуляр “Насочващо писмо”, с което търсещото работа лице да се яви при работодателя, обявил мястото. В насочващото писмо са упоменати работодателят (име и адрес); името на лицето, което кандидатства за работното място; трудов посредник, изготвил и подписал насочващото писмо, както и информация за възможните резултати от насочването. Договаря се и срок, в който регистрираното лице следва да информира трудовия посредник за резултата от насочването, съответно отказ от ваша страна да започнете работа.

Съобразно изискванията на чл. 22, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта, работодателите са длъжни в срок от 7 работни дни да информират ДБТ за резултата от насочването: за заетите и закритите работни места, които са били обявени като свободни; за приетите на работа лица, насочени от ДБТ; за безработните лица, отказали да приемат предложената работа, както и за своя отказ да наемат на работа лицата, насочени от бюрото по труда. За тази цел работодателят следва да изпрати в ДБТ отрязъка на насочващото писмо, с който да уведоми ДБТ за резултата от насочването.

 

Как следва да постъпите, ако има уважителни причини за вашия отказ от предлаганата ви работа? И кои са уважителните причини според законодателя?

 

Съгласно разпоредбата на § 1, т.26 от ДР на ЗНЗ, уважителни причини са: задържане от органите на властта; явяване в съд или друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други, удостоверени с официален документ, за които ръководителят на поделението на Агенцията по заетостта е уведомен своевременно.

Тъй като сте  длъжни своевременно да уведоми органите на Агенцията по заетостта за наличието на уважителни причини за отказ да приеме подходяща работа, то в случая е приложима разпоредбата на чл.16, ал.2 от ПП ЗНЗ, който предвижда срок от седем работни дни от отпадането на уважителната причина.

Каква е административната процедура за прекратяване на регистрация в “Бюро по труда”  при отказ от ваша страна да започнете подходяща работа?

Ще бъде изготвен съответно протокол за отказ от от подходяща работа или включване в курс за професионална квалификация.

Регистрацията се прекратява, възстановява и отказва възстановяване с решение на директора на Дирекция “Бюро по труда” по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта, на основание чл.21, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.
Издаденото решение за прекратяване на регистрацията може да се обжалва в 14 – дневен срок от връчването му пред директора на дирекция „Регионална служба по заетостта“, по реда на Административнопроцесуалния кодекс или пред съда.

Кога можете отново да се регистрирате отново, ако предходната ви регистрация е прекратена?
• Когато са изтекли 6 месеца от прекратяването на предходната регистрация.

Нормативните актове, които използвах и на база, на които ви давам отговори: Закон за насърчаване на заетостта и Правилник за прилагането на Закон за насърчаване на заетостта !

Знайте трудовите си права с нас!

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай