Трудови права и задължения

Свидетелство за съдимост по електронен път – нови промени


Сигурно много от вас са чакали на дългите опашки пред гишетата в съда, за да си изкарат свидетелство за съдимост.
Взимате си отпуск – един път, за да отидете и да подадете заявление, втори път, за да го получите – губите личното си време за почивка или отпуска, икономиката също е на загуба.
За сключване на трудов договор е необходимо свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало, но често работодателите го изискват от всички новопостъпили служители, за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа , както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект и др. Съдържа информация за съдимостта на физическите лица – осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона и важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
До няколко седмици ще може да става вече по електронен път проверката дали кандидатите за работа имат чисто съдебно досие, а не с досадното чакане по опашки.
Промените са в контекста на поредната акция за намаляване на административната тежест и въвеждане на електронното управление и част от провежданата административна реформа.
Това е едно от положителните решения.Информацията е налична електронно и лесно може да се направи справка за нея.
Премахването на услугата ще намали приходите в администрацията с 3,8 млн. лева. Това е облекчение, тъй като досега освен даржавната такса се дължи и такса за превода в банката.
С неговото отпадане трябва да се променят на над 40 закона и повече от 240 наредби.

Как беше досега и за какво ни е нужно свидетелство за съдимост?

Свидетелство за съдимост се издава по възможност в деня на поискването, но издаването може да стане до три работни дни от постъпване на заявлението. Заплаща се държава такса и такса към банката.
До сега също има и възможност да се заяви Електронно свидетелство за съдимост на специализирания сайт на Министерството на правосъдието: https://cs.mjs.bg/, но е необходимо да имате електронен подпис и могат да го заявят и да получат гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.

Светлана Димитрова,
rabotatami.bg

Коментари

коментирай