Работа Работа в чужбина

Посредническа дейност по наемане на работа в чужбина – трябва да знам преди да замина


Когато си търсим работа, ние използваме всички възможности, за да си намерим такава. Този път ще ви запознаем, на какво да обърнете внимание и какво трябва да знаете, когато си търсите работа чрез посредник в чужбина.

Посредническа дейност по наемане на работа може да се извършва от физически и/или юридически лица само след издадено удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.Издаденото удостоверение е безсрочно. Посредническата дейност се изразява в оказване съдействие на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа. Също така посредниците могат и да  : информират и/или консултират търсещите работа лица и работодателите,- да подпомагат психологически търсещите работа лица, насочват към обучение възрастни.

Посредникът осигурява работа на българските граждани в чужбина съобразно действащото законодателство на приемащата държава и/или при условията и по реда, регламентирани в международен договор за обмен на работна сила, по който Република България е страна. Посредникът не може да уговаря за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава съобразно националното й законодателство. Посредниците за работа в чужбина не могат да уговарят за българските граждани условия на труд и възнаграждения под минималните за приемащата държава, съобразно националното й законодателство.

Според Закона за насърчаване на заетостта фирмата-посредник няма право да събира такси от работниците и служителите, на които е помогнала да се намери работа / забележка: това се отнася за посредниците в България, проучете внимателно законодателството на държавата, в която се намирате, защото в някои държави тази дейност е заплатена/. Освен това тя трябва да сключва договори с кандидатите, но не гарантира, че със сигурност ще намери на всеки подходящо място.

Трудовия посредник интервюира и поддържа база данни за всички кандидати и при откриване на подходяща позиция  свързва работодателя с евентуален подходящ кандидат.

 Предоставянето на посредническа услуга на работодател и корабопритежател  е срещу заплащане, което не може да бъде за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице.

 

  Преди работникът да замине за работа от България:

Посредникът е длъжен да предостави на търсещите работа лица:

1. извлечение от действащото законодателство на чуждата държава, регламентиращо наемането на работа на чужди граждани в нея, преведено на български език;

2. информация за работодателя;

3. информация за културата, бита и обичаите на чуждата държава.

Посредникът също така трябва да предостави на търсещото работа лице преди заминаването му от Република България подписан индивидуален договор за наемане на работа от работодателя или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, както и превод на договора на български език. Предоставянето на индивидуалния договор се удостоверява с декларация, подписана от лицето.

Индивидуалния договор за наемане на работа следва да съдържа данни за:

 • датата и мястото на сключване на договора;
 • срока на договора;
 • данните за конкретната длъжност, на която ще бъде наето лицето;
 • срока на наемането;
 • работното време;
 • почивките;
 • отпуските;
 • трудовото възнаграждение;
 • битовите условия;
 • здравното осигуряване;
 • обезщетението при трудова злополука;
 • обезщетението при временна и трайна неработоспособност;
 • обезщетението при смърт;
 • обезщетението при предсрочното прекратяване на трудовия договор;
 • транспортните разходи на устроеното на работа лице до работното място при пристигането;
 • ползването на годишен отпуск и при окончателното му завръщане в България, включително при предсрочно прекратяване на трудовия договор;
 • разрешенията за работа;
 • задължението на работодателя да сключи за своя сметка здравна застраховка за болест, злополука и смърт на наетите на работа лица преди тяхното заминаване от Република България, действаща на територията на съответната чужда държава, за срока на сключения индивидуален договор за наемане, както и за времето за пътуване.

Като тези инструкции са посочени и  от Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция По Труда“

С цел да се уеднакви практиката в България с възприетата в другите страни членки на Европейския съюз през 2014 г. бяха прието изменения на Закона за насърчаване на заетостта, в резултат на които отпадна изискването да се регистрират договорите с чуждестранни работодатели, сключени чрез посреднически фирми. Според Европейската комисия задължението за регистрация на посредническите договори, сключени с чуждестранни работодатели, ограничава свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

Регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в чужбинатук.В регистъра се вписват ЕИК на фирмата посредник, наименованието й, адресът на управление, адресът на офиса, името на представляващия фирмата, териториалният обхват и видът на извършваните посреднически услуги и срокът на регистрацията.Посредническата дейност по наемане на работа на моряци се осъществява в съответствие с изискванията на конвенциите на Международната организация на труда и Международната морска организация, ратифицирани и влезли в сила за Република България. За търсенето и наемането на работа на моряци, трябва да имате посреднически договор с корабопритежател.

Извършването на посредническа дейност по наемане на работа е уредено в Закона за насърчаване на заетостта (глава VI) и издадената въз основа на него Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Автор: Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

 

Коментари

коментирай