Работа в държавния сектор

Държавен служител. Кандидатстване и конкурс за държавен служител в България. Ред


Завършили сте или вече работите, но отдавна мечтата ви е да“ работите като държавен служител“ или в момента се открива подходяща за вас позиция и желаете да кандидатствате. Как се провежда конкурсът, какви са изискванията, къде да намерите обявления за желаната длъжност, ще ви запознаем сега.


Закона да държавния служител дава определение, в чл.2, ал.1, кои лица са държавни служители:“Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон.“Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в “Държавен вестник”.

Постъпването на държавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от конкурс, който включва централизиран етап и децентрализиран етап. Като в чл. 10 от Закона за държавния служител, са посочени случаите, в които не се провежда конкурс, на които няма да се спирам сега. Подробна информация за различните длъжности в администрацията и начина за кандидатстване се публикуват на страницата на Административния регистър.

І.  Къде може да намерите обявленията за конкурсите за държавни служители?

В съответствие със Закона за държавния служител обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват освен в публичения Административен регистър едновременно с публикуването им в специализиран сайт или портал за търсене на работа в България.Новата версия на Административния регистър позволява да се публикуват конкурси или обяви за назначаване по трудово правоотношение, както и извършването на справки. За това за тези работни места – следете и в специализираните сайтове, така и в тези на съответната административна структура.  В Обявленията за конкурси за държавни служители следва да има информация за: длъжността, за която се провежда конкурсът, администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността, минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност, необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им, общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.


 В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни.Като Регистъра освен обявите за конкурси вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт /ръководните им органи и техните правомощия, структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея,общата численост на служителите в администрацията, брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена, административно-териториалната принадлежност на общините и населените места,данни за контакт с администрациите/, както и Регистърът на услугите, в който се съдържа информацията от досега поддържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.

!!!Четете внимателно изискванията за документи, които ще изискват за кандидатстването ви за определената позиция, за да не отпаднете още на етап на тяхното разглеждане.

Срока за подаването на документите,  не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса, така че имате достатъчно време да се подготвите и спазите необходимите изисквания.

Подгответе и добре CV-то си. Вижте нашите съвети в Автобиграфия.

  ІІ. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от назначена Конкурсна комисия

Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсна комисия. До участие не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. Не се допускат и кандидати, които нямат право да участват в централизирания етап на конкурса поради ограничението в чл. 10д, ал. 4 – кандидат, които  се и явявал на тест повече от два пъти в рамките на една година.

След като разгледа документите Конкурсната комисия изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които обявява на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място на седмия ден от крайната дата за подаване на документите. Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията информира по реда на изречение първо за датите, часа и мястото на провеждане на централизирания етап. Датите на провеждане на централизирания етап не може да бъдат по-рано от 7 дни след информирането.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускане. Недопускането до участие в конкурса подлежи на административен контрол пред органа по назначаването в тридневен срок от обявяването на списъка. Органът по назначаването се произнася в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

                                                                 ІІІ. Провеждане на конкурса

Одобрени сте по документи. Следват двата етапа, през които следва да минете, за да бъдете назначен за съответната длъжност.

Централизираният етап на конкурса се организира от Института по публична администрация и се провежда чрез тестове за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба. Когато длъжността, за която се провежда конкурс, е ръководна, централизираният етап включва тест за определяне нивото на общата компетентност и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности.Когато тестът е  успешно издържан, резултатът от него е  валиден за срок три години от датата на обявяването му.

Децентрализираният етап на конкурса се провежда от конкурсната комисия и има за цел да определи нивото на специфичните компетентности, професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретната длъжност. До участие в децентрализирания етап на конкурса се допускат само кандидати, които са издържали успешно централизирания етап или са с признати за валидни резултати – когато тестовете са успешно издържани, резултатите от тях са валидни за срок три години от датата на обявяването им, ако сте се явил на тест преди това, не за тази длъжност той ще бъде признат .  Датата, часът и мястото на провеждането се обявяват на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място. Датата за провеждане на децентрализирания етап не може да бъде по-рано от 5 работни дни след обявяване на резултатите от централизирания етап.

Конкурсната комисия провежда конкурса по обявения начин, като преценява професионалните и деловите качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса. За проведения конкурс се съставя протокол.

Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 5-дневен срок от провеждането на децентрализирания етап на конкурса. Класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява в същия срок на интернет страницата на администрацията, а при липса на такава – на общодостъпното място в съответната администрация.

 

Вижте, как да се подготвите за интервю за работа на и полезни съвети  в Интервю за работа

                ІV. Подлежи ли класирането на съдебен контрол

Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Участвалите в децентрализирания етап на проведения конкурс кандидати, които не са класирани на първо място, могат да възразят пред органа по назначаването в 7-дневен срок от публикуването на класирането. При основателност на възраженията органът по назначаването прекратява конкурсната процедура и насрочва нов конкурс. Решението на органа по назначаването не подлежи на съдебен контрол.

В 14-дневен срок от представянето на протокола органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.

Постъпването на служба става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. Служебното правоотношение възниква от деня на встъпване в длъжност.Преди постъпването си на служба държавният служител е длъжен да положи клетва.  Ако назначеният служител не встъпи в длъжност или не положи клетва, органът по назначаването издава акт за назначаване на следващия класиран кандидат.

Източници: Закон за държавния служител, Закон за администрацията

Светлана В. Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай