Защита на трудови права

Запор на заплата,пенсия и помощи ? Какво трябва да знаем


Хиляди българи имат наложен или им е бил  наложен някога запор на заплата или пенсия, ако не са били в състояние да погасят доброволно задълженията си, например да внасят редовно вноските си по банкови кредити, тогава се прибягва до способите на принудителното изпълнение, един от които е запор на заплатата. А това ги хвърля в първоначален шок.

Запорът върху трудовото възнаграждение на длъжника или върху каквото и да е друго възнаграждение за труд, или пенсия е  най-често използваният способ за принудително събиране на вземането и  е допустим само в определен от закона размер, в противен случай е незаконосъобразен. Целта е да се гарантира нормалното  съществуване  на  длъжника и членовете на неговото семейство.

Съдебният изпълнител не може да запорира и детски надбавки. Ако това се е случило, потърпевшият следва да си извади удостоверение от НОИ, че по запорираната сметка се превеждат детски и извлечение от нея, от което това да е видно. На ЧСИ се носят актовете за раждане на децата. С тези документи незабавно се пуска молба да бъдат вдигнати запорите, а изтеглените суми, които представляват детски надбавки, да бъдат върнати в сметката. Повечето банки вече изплащат на титуляра детските въпреки запора, защото така или иначе тези суми не могат да бъдат предмет на запор.

Когато вече майчинството изтече и длъжникът се върне на работа, с изплащането на работната заплата започват да се правят и удръжки от работодателя, дотогава над майчинство не може да се налага запор.

 

Как се налага запор?

1.Първо съдебният изпълнител изпраща запорно съобщение до работодателя на длъжника, съответно НОИ за пенсиите, със запитване, дали работодателят признава  вземането, върху  което се налага запора, за основателно, дали трудовото възнаграждение на длъжника е над размера на минималната работна заплата за страната, респективно пенсия, и дали вече няма наложени други запори .

Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение.

Съгласно чл. 88 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж при определяне размера на удръжката се взема предвид общата сума от изплащаните пенсии и добавки, в това число пенсия и други плащания, отпуснати от чуждестранни осигурителни институти, ако пенсионерът получава такива, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО.

2. В едноседмичен срок, работодателят или НОИ дават отговор:  признава ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готово ли е да го плати има ли претенции от други лица върху същото вземане, наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции, превежда ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размера на сумата.

Ако работодателят не изпълни разпореждането на съдебния изпълнител и не отговори на запитването му в законоустановения срок, съдебният изпълнител може да му налага  последователно глоби, докато не изпълни разпореждането  му.

Как се определя БАЗАТА за удръжки по запора?

Удръжки се правят само върху секвестируемата част от доходите, като размера на тези удръжки се определя по правилата на чл.446 ал.1 т.2-т.3 ГПК.

База за изчисление на размера по запора е получаваното от длъжника  възнаграждение за всеки отделен месец, и то след приспадане на дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски . Общата сума след така направените удръжки съставлява трудовото възнаграждение за служителя или работника за съответния месец.

Следва да се определи секвестируемия и несеквестируемия размер от това възнаграждение.Несеквестируемата сума е тази, върху която не може да бъде наложен запор.

Съгласно разпоредбата на чл.446 ГПК и ТР 2/2015г. на ВКС, изцяло несеквестируема е сумата в размер на определената от Министерския съвет минимална работна заплата за страната. Ако работната заплата за съответния месец  е в размер, по-голям от определената за страната минимална работна заплата, то следва да се направи удръжка от сумата, която е над размера на минималната работна заплата. Каква част следва да се удържи от тази сума се конкретизира за всеки случай поотделно в зависимост от размера на сумата и от това дали служителят има деца, които издържа.

Новите промени по налагането на запор, които са в сила от 2017г.:

Увеличава се защитена сума до 460 лева, колко е и минималната работна заплата. И  се забранява  запорът на пенсии, майчинство, социални помощи и помощи за инвалиди. Откъде и колко са парите в сметките на длъжниците, ще трябва да следи банката.Според промените отпада и така нареченото „анонимно известяване”. Вече ще се правят по три опита да се намерят длъжниците – два пъти в делничен ден и веднъж в почивен.

Ако е наложен запор върху вземане за издръжка, то вземането за издръжка трябва да бъде изплатено, дори ако длъжникът получава минималната работна заплата, като в този случай следва да бъде удържан пълния размер на вземането за издръжка.

Запор по реда на ДОПК:

Запор на трудово възнаграждение или пенсия може да се наложи и по реда на Данъчно-осигурително процесуалния кодекс – на длъжника се удържа сума без оглед на секвестируемия минимум и размера на минималната заплата за страната –  чл.213 ал.1 т.5 от ДОПК:“Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на: трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията – в размер до 250 лв. месечно.“

И още:

Ако все пак ЧСИ превиши правата си и предприеме действия, с които се нарушава законът, като се нарушава принципът за несеквестируемост на имуществото, то същият закон дава възможност на длъжниците, чиито права са засегнати да обжалват действията му пред съда.

!!! Ако получавате заплахи по телефона, за запори на заплати, описи на имущество, това не са ЧСИ, а обикновено колекторски фирми – събирачи на дългове, а някои банки, които раздават бързи кредити, звънят на ваши приятели или роднини, на които сте оставили телефонен номер и ги заплашват.

И се обърнете към адвокат, за да ви даде първоначални насоки, ако смятате, че правата ви са нарушени.

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

 

Коментари

коментирай