Международно законодателство

Трудови права на работещите в страни от Европейския съюз българи – накратко. Част І


1. Свободното движение на хора е една от основните свободи, гарантирани от законодателството на Европейската общност и включва правото на живот и работа в друга страна-членка. Свободното движение в рамките на общността не засяга само трудещите се, но и други категории от хора като студенти, пенсионери, гражданите на ЕС като цяло. Това може би е най-важното право на гражданите в рамките на законодателството на общността, и е важен елемент на вътрешния пазар и на европейското гражданство едновременно. Основни фактори за българите да търсят работа в други страни са доброто заплащане, добрата социална сигурност, възможността за реализация на висококвалифицираните специалисти.

2. Когато отивате в друга страна от ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, винаги попадате под действието на законодателството само на една страна. Институциите за социална сигурност преценяват законодателството на коя страна се отнася до вас съгласно правилата на ЕС.
3.Дискриминацията на основа националност е забранена. Що се отнася до достъп до работни места, страните-членки трябва да дават приоритет на новите страни-членки пред работници от трети страни. Някои работни места в обществения сектор могат да бъдат ограничени единствено за национални граждани на страната домакин. При осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на дискриминационни признаци, народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време.

4. Директива 76/207/EEC съдържа специални разпоредби, регламентиращи еднаквите възможности на жената и мъжа и еднаквото третиране по отношение на работата, възнаграждението, условията за работа, работното време и прекратяването на трудовия договор, свободни работни места. Например, по отношение на свободните работни места е закрепено правилото, че работодателят ще има възможността да предлага свободно работно място изключително на мъже или изключително на жени, като това ще бъде само по отношение на условията на работа, за които полът на работника се явява основния фактор.
5. Принципът за еднакво възнаграждение е закрепен в чл. 119 от ДЕО, закрепен е и в Директива 75/177/ЕИО и в Маастрихтския договор. България е обвързана от редица международни договорености, които тя е ратифицирала включително Конвенция N 100 относно еднаквото заплащане за еднаква работа от мъжа и жената. Този принцип следва от равенството на мъжа и жената пред Конституцията.
6. Трудовото законодателство е коректив за неравенството между работник и работодател, и в същото време съдържа множество различия в правното положение на различни групи работници. Например, положението на работещата жена има специфична регламентация по отношение на работното време (забрана на нощния труд, санкции срещу извънреден труд). Защитата на майчинството изразява се в забрана за уволнение на работещата жена по време на определен период преди и след раждането, отпуските.

7. Имате право да получавате обезщетения в натура за болест, например лечение или лекарства, в своята страна на пребиваване независимо от това къде сте осигурени в момента. Имате право на да бъдете лекувани по същия начин като гражданите на съответната страна.

Ако сте осигурени в страна, различна от тази, в която пребивавате, трябва да се регистрирате в местната здравноосигурителната институция. За тази цел може да се наложи да поискате от своята здравноосигурителна институция формуляр S1, който след това трябва да представите на институцията в страната, в която живеете. Този случай е характерен за пенсионери, живеещи в различна страна от тази, която изплаща пенсията им и в която са осигурени. При временни престои не е необходимо да се регистрирате.
8. Страната, в която сте осигурени, винаги отговоря за плащането на вашите парични обезщетения за болест, майчинство или бащинство, т.е. обезщетения, получавани вместо заплата, която не се изплаща поради съответната причина. Тези обезщетения се изплащат съгласно правилата на страната, където сте осигурени , без значение къде живеете или пребивавате.

rabotatami.bg,

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай