Международно законодателство

Трудов договор в Германия.Сключване и права – накратко


Правилният подход е още при първоначалното договаряне на условията за работа да се настоява за изготвяне на писмен договор и подписването му преди встъпване в длъжност. Не е прекалено, а дори се счита за обичайно, работникът да изиска и получи екземпляр на договора, който да разгледа на спокойствие и евентуално да обсъди с адвокат.
Какво се разбира под трудов договор или Arbeitsvertrag в немското право?
Това е договорно взаимоотношение, при което работникът се задължава да изпълнява определена дейност, а работодателят да му плаща договореното възнаграждение. Характерна за трудовия договор е и т.нар. „социална зависимост“ на работника. Извършване на услуги с Gewerbeschein или от типа на свободните професии не влиза в това понятие.
Немското законодателство не налага трудовите договори да бъдат сключвани задължително в писмена форма. От това следва, че устната договорка за започване на работа или дори договорка в условията на мълчаливо съгласие на практика представляват действащ трудов договор. Ако се спазват останалите норми на данъчното и социално-осигурителното право, то това не е „работа на черно“ (Schwarzarbeit).
Недобросъвестни работодатели имат навика да заплашват работника с грозящи го законови санкции заради липсата на писмен трудов договор. Подобни твърдения са безпочвени и най-често имат за цел да сплашат работника и да го откажат да търси правата си.
Препоръчително да се изисква от работодателя предоставянето на договорените условия в писмена форма. По този начин работникът получава пълна яснота относно неговите конкретни задължения, полагащото му се възнаграждение, отпуски, срокове за предизвестие при напускане и др.
Точно около тези точки най-често възникват и разногласия, които немалко пъти завършват с разрив между двете страни. Логично последствие от подобен разрив е и съдебен процес пред – Съд за трудово-правни взаимоотношения. Без наличието на писмен трудов договор за работника става много трудно, в някои случаи дори невъзможно, да докаже правата си, произтичащи от сключения договор, което пък води до частично или изцяло неблагоприятен изход на съдебния спор, ненужни разходи и оставащо чувство за несправедливо отношение.
Немският законодател задължава работодателят да предостави на работника в писмен вид (и с подпис) доказателство за договорените условия в срок от един месец от встъпването му в длъжност.
В случай, че работодателят изрично отказва или безпричинно отлага предоставянето на договор или друго писмено доказателство, е наложително любезно да му се напомни, при нужда неколкократно и най- добре в писмен вид, за задължението му по § 2 Nachweisgesetz, което и индикация, че работникът е наясно със законовите положения.
Засвидетелстването на информираност и решителност още на този етап, в рамките на добрия тон, може до голяма степен да предотврати бъдещи опити за заобикаляне или неспазване на правата на работника.

Коментари

коментирай