Работа Работа в частния сектор

Работа в Австрия – трябва да знаем. Съвети, право, полезна информация


Казват че животът е Виенско колело – нека се запознаем с част от правата и възможностите на нашите сънародници в страната на баловете Австрия. Има ли вече запътили се към там?

От 1 януари 2014 г. настъпиха значителни промени в статута на българските граждани в Австрия – те придобиха пълна свобода на движение на работници. Следва да се има предвид обаче, че много от задълженията, касаещи продължителния и постоянен престой на българските граждани в Австрия, остават непроменени. За опитните кадри, които владеят добре немски и английски се откриват отлични шансове да изкарат доста добри за родните стандарти пари в прочутите зимни курорти на Австрия. Естествено трябва да имат необходимата квалификация и да не се плашат от работа. Възможности има и за не толкова високо квалифицирани кадри. Естествено хората с по-малко опит се назначават на по-ниски позиции и получават по-малко пари. За камериерки и сервитьори заплащането започва от 1200-1300 евро. Обикновено в Австрия заплащането е по-високо, отколкото в Германия. Това обаче е за сметка на повечето отработени часове . В Австрия се работи по 6 дни в седмицата, много често и по 10 часа на ден. Възможно е в някои от най-натоварените периоди като коледните и новогодишните празници да има и по-голямо натоварване. След това обаче работодателите компенсират с повече почивни дни. Обявите за работа в зимните курорти на Австрия и Германия често приличат на туристически реклами, но желаещите да се трудят там изобщо не трябва да се заблуждават, че ще прекарат незабравима ваканция сред белоснежните планински склонове. Напротив – от тях се очаква да работят на пълни обороти и с високо качество, за да осигурят перфектната почивка на гостите. Преди да стигнат до работата обаче, кандидатите трябва да минат през ситото на работодателите. А критериите им никак не са леки.
На първо място се изисква добро владеене на немски език, защото се работи в екип и според позицията служителите трябва да поставят задачи или да изпълняват точно дадените указания. Професионалният опит за позицията, за която се кандидатства, е задължителен. Най-голям шанс имат кадрите, завършили професионална гимназия или колеж по туризъм. /Многоезичният портал за изучаване на езици www.sprachportal.at предлага редица възможности за изучаване на немски език или усъвършенстване на вече съществуващи познания. Учебните пособия са безплатни. На сайта ще намерите и данните за контакт с всички сертифицирани институти предлагащи курсове по немски език в Австрия и в редица други страни./
Гурбетчиите много бързо разбират, че пословичната дисциплина не е мит.
Не на последно място са уменията за работа в екип и толерантност към останалите служители. Българи, които вече са минали по този път, разказват, че са работили предимно с унгарци, хървати и сърби и адаптацията в тази среда никак не е лесна.

Трудови договори
Всички сключвани трудови договори трябва да съответстват на австрийското трудово и социално законодателство. Това означава, че работодателят няма право да предложи по-ниско заплащане от приетото минимално заплащане за съответния бранш (това може да се провери в колективните трудови договори в браншовите камари). Същото важи и по отношение на дните за отпуск, работно време, норми на труд, условия за прекратяване на договора.
Основните проблеми, с които се сблъскват българите са свързани с некоректните посредници за работа в чужбина. В резултат на техните „услуги” много хора пристигат в Австрия и се оказват без осигурена работа или пък са принудени да работят без да се спазват основни законови изисквания – фиксирано работно време, заплащане на допълнителен труд, вменяване на допълнителни задължения, които не са вписани в договора (ако има такъв).
Минималната работна заплата в Австрия се определя от колективен трудов договор. Обхватът на колективния трудов договор трябва да разберете от Вашия работодател.
В Австрия е приета система от 14 заплати- дванадесет месечни заплати плюс един месец заплата като коледен бонус и заплата за един месец под формата на отпуск – обикновено през лятото. Плащане на тринадесетата и четиринадесетата заплата е предвидено в трудовия договор или в колективния трудов договор.

Социална сигурност

Участието в социално-осигурителната система е задължително за работниците и служителите в Австрия. След започване на работа, работодателят следва да регистрира работника/служителя в съответната осигурителна институция. С регистрацията се издава и социален осигурителен номер за конкретния работник. Социално-осигурителните вноски се разпределят м/у работника и работодателя и се удържат автоматично от заплатата. Размерът на вноските зависи от това дали работникът е зает в сферата на услугите /администрация, банки и т.н/ или в сферата на производството /фабрики, строителство/, дали е в занаятчийския бранш, дали е работник с минимален доход и т.н.. Работниците с доход до 1179 евро бруто са освободени от вноски за безработица. Отговорна институция за обезщетения при безработица е австрийската служба по заетостта.
Здравното осигуряване в Австрия дава възможност както за безплатно лекуване, така и за изплащане на обезщетения при болест. Възрастта за пенсионно осигуряване в Австрия е 60г. за жените и 65г. за мъжете.
За повече информация: www.sozialversicherung.at

Адресна регистрация

Адресната регистрация остава първото нещо, което трябва да се направи след стъпване на австрийска територия, при намерение за престой по-дълъг от 3 дни. Адресната регистрация се прави в общината на съответния район във Виена, или общинската структура за съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Гражданите на ЕС имат възможността да избират между постоянен и временен адрес (Hauptwohnsitz и Nebenwohnsitz).

Продължителен, респ. постоянен престой

При намерение за продължителен престой в Австрия (за продължителен се счита престой по-дълъг от 3 месеца) е необходимо удостоверение за постоянно пребиваване (Anmeldebescheinigung). Удостоверението се издава от Общински отдел 35 /MA 35/ за Виена или общинската структура на съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Неподаването на заявление за удостоверение за постоянно пребиваване или подаването му след определения за това срок е свързано с парична глоба, която се заплаща при получаване на удостоверението. „Anmeldebescheinigung” следва да се издаде на всеки български гражданин при определени условия. За целта желаещите да се установят за повече от 3 месеца в Австрия са класифицирани в няколко групи, според целта им на пребиваване – 1. Работници и служители /стажанти /ученици; 2. Лица, пребиваващи в рамките на програмата Au-Pair; 3. Самонаети лица; 4. Студенти; 5. Частни лица; 6. Съпрузи /деца /родители /на съпруга /съпругата, които пристигат след или придружават гражданин на ЕИП/Швейцария; 7. Новородени; 8.Партньори, които пристигат след или придружават гражданин на ЕС. Информация за необходимите документи при подаване на заявление за удостоверението за продължително пребиваване може да се получи при отговорните за това органи. От основно значение е доказването на финансови средства, необходими за продължителното пребиваването на гражданина на ЕС в Австрия. Изискванията за финансова стабилност са различни за всяка от горепосочените групи, както и начините за доказването й.

Достъп до пазара на труда
Според нормативната уредба в Австрия, работодателят има задължението да уведоми осигурителния институт непосредствено преди започването на трудовото отношение. При кандидатстване за работа, е препоръчително да се обърне внимание на документите, необходими за това. Една добре съставена автобиография и придружаващи документи могат да улеснят намирането на желаната работа.
В областта на свободното движение на услуги (командироване на работници), работодателите със седалище на фирмата в държава-членка на ЕС трябва да регистрират собствените си работници с гражданство на една от новите държави-членки на ЕС или на трета държава най/късно до една седмица преди започване на работа в Австрия в Централната координационна служба за контрол на нелегалната заетост на чужденци (Kontrolle illegaler Ausländerbeschäftigung: Brehmstraße 14, 1110 Wien (KIAB) при Федералното министерство на финансите с формуляр ZKO3.
При регистриране на самостоятелна заетост остават в сила регламентираните до момента разпоредби, съгласно австрийското законодателство за регистриране на регламентираните и свободните професии в Стопанските камари по местонахождение на регистрираната заетост.

Здравеопазване

Медицинското обслужване в Австрия е отлично. Общественото здравеопазване се покрива от социалното здравно осигуряване и застраховки за злополука. Услугите му обхващат например обслужване в амбулаторни и стационарни медицински заведения, медицинска рехабилитация, медикаменти, добавки за помощни медицински средства, превантивни прегледи или седмично заплащане при раждане. За амбулаторното обслужване отговарят лекари с практики в района и амбулаториите към болниците, стационарното лечение се извършва в болници.

За всички несамостоятелно заети лица съществува задължителната осигуровка. И голяма чест от самостоятелно заетите лица са задължително осигурени. Децата, съпрузите, регистрираните партньори и живеещите съвместно в семейства с деца могат да се осигуряват безплатно заедно с тях. При определени условия е възможно и самоосигуряване.

Данъци

Всеки, който живее в Австрия, плаща данъци, независимо дали доходът, който получава, е от източници в страната или извън нея. Ставката в Австрия е прогресивна и зависи от дохода, получен през календарната година. Данъците на работниците се удържат от заплатите им всеки месец заедно със социалните им осигуровки и се превежда директно от работодателя към компетентните служби.

За повече информация: www.arbeiterkammer.at

Признаване на образование и професионална квалификация

Формалното признаване на придобита в чужбина професионална квалификация или образование, като завършени училища и специалности за следване, могат да подобрят професионалните Ви шансове. На www.berufsanerkennung.at можете с няколко стъпки да установите кои са съответните места за контакт за признаване на Вашата професионална квалификация/Вашето образование.

Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: www.europass.sedefop.europa.eu.

Контакт с официалните институции в Австрия-
help.gv.at , интернет-платформа на австрийски институции, която Ви помага при контакта с институциите в Австрия.
За допълнителна информация се обръщайте към Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия: 
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=575
– рубрика „Живот и труд” или към Центъра за консултация на нови европейски граждани „Компас”: www.eukompass.at
Служба по трудовите и социални въпроси:
Schwindgasse 8
1040 Wien
Tel.: +43 1 503 2354 , +43 1 505 3 13
Fax: +43 1 503 2354
E-Mail: social@embassybulgaria.at
Web: http://www.mfa.bg/embassies/austria
Полезни институции в Австрия
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 1711000
E-Mail: post@sozialministerium.at
www.sozialministerium.at

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 71132 -0
E-Mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
www.hauptverband.at

Pensionsversicherungsanstalt, Hauptstelle
Friedrich-Hillegeist-Straße 1
1021 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 50303
E-Mail: pva@pensionsversicherung.at
www.pensionsversicherung.at

www.migrant.at – портал за мигранти

Коментари

коментирай