Най-четени Полезно Препоръчани

Превод и легализация на документи от България за чужбина – как? Нови правила


Всеки се е сблъсквал с проблемите по легализация и заверки на документи за чужбина. И често в един такъв случай първоначално не знаем как да постъпим. Все повече българи работят в чужбина или имат бизнес свързан с там и винаги се налага да се преведе и легализира диплома, свидетелство за съдимост, някакво пълномощно, удостоверение, декларация и т.н.


!!! Актуално:

Заверка на подписа на преводач ще се извършва от всички български но нотариуси по места, а не както до сега от централното управление на МВнР – това са новите промени предвидени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – при нотариус една такава заверка ще струва 6 лева, докато в МВнР е 15 лева. Това е с цел облекчаване и ускоряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. Преводачът се легитимира пред нотариус с издаден от МВнР документ, че вписан в списъка на физическите лица, извършващи преводи на документи и други книжа. Заверки ще продължават да се извършват и от МВнР, ако приемащата държава го изисква.


Какво означава „Заклет преводач“?

Заклет преводач е преводач, отговарящ на изискванията и одобрен от Консулски отдел на МВнР за извършване на официални преводи към определена агенция. Такъв преводач получава статут на заклет преводач. Заклети преводачи могат да извършват официални преводи на официални документи.

 

Какво означава „Официален превод“?

Официален превод е превод, направен на фирмена бланка с печат на агенцията и удостоверен с подпис на заклет преводач към агенцията.

Какво е легализация?

Легализацията е процедура, след извършването на която може да използвате един документ, издаден от органите на една държава, пред тези на друга.

С легализацията на документите се предотвратява евентуална документална злоупотреба и се осигурява защита на правата на гражданите и юридическите лица.

Легализация на документи е полагане на апостил (Apostille) в Министерството на правосъдието /За актове на съдилищата и нотариусите (съдебни решения, нотариални актове, документи с нотариална заверка на подписите)/ , Министерството на външните работи/За всички останали документи/ и Министерство на образованието и науката/За документи, свързани с образованието (дипломи, справки и др. документи издавани от висши учебни заведения или училища) /- върху заверените документи, издадени в РБългария.

Най-образно казано легализацията преминава в три различни етапа, които са:

  • Оформяне на документа в стандарти на страната, която издава.
  • Превод на документа на езика на страната, която ще го използва.
  • Заверяване на превода.

 

Документите издадени в чужбина, и предвидени за България, се делят най-общо на четири вида:

а) от държави, подписали Хагската конвенция, с които България няма подписан договор за правна помощ;

б) от държави, подписали Хагската конвенция, с които България има подписан договор за правна помощ;

в) от държави, които не са подписали Хагската конвенция.

г) от държави подписали Виенската конвенция от 08.09.1976 г.

Документите от първия вид държави (а) трябва да са снабдени с апостил, докато при документите от втория вид държави (б) това не винаги е необходимо. Когато има договор за правна помощ обичайно води до отпадане на изискването за удостоверяване с апостил. Нужно е единствено документът да бъде снабден с административен печат от съд или друго държавно учреждение или печат от нотариус.

Не е задължително да превеждате документа  заедно с легализацията му. Може да поискате  поставяне на апостил върху надлежно оформен документ на български.

!!! Възможно е някоя държава, страна по Конвенцията, да откаже да приеме документ, преведен в България. За това поискайте информация от МВнР или съответно консулско или дипломатическо представителство и направете превода след това в съответната страна.

Има страни, с които България е уговорила улеснена процедура за легализация на документи. В този случай правилата за легализация се определят от съответните договори за правна помощ. Когато е сключен такъв договор, дори и между страни, членки на Хагската конвенция, той се прилага с предимство пред нея.

 ПРЕПОРЪКА:


Ако искате от ваши близки и партньори документи, които ще използвате в България, информирайте се предварително в кой от трите режима на отношения попада държавата, от която идва документа, и поискайте точно необходимата заверка. Можете да видите подробности в сайта на МВнР.

Информация за държавните такси и сроковете за обработване и предаване на документите можете да намерите в сайтовете на съответните ведомства.

 

!!! Заверка в консулство или посолство

В консулската служба могат да бъдат удостоверени датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани, ако документът е съставен на български език, както и да бъдат удостоверени верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани. Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

В консулската служба не могат да бъдат заверени документи, подлежащи на вписване в Агенцията по вписванията, като декларация за отказ от вещни права, отказ от наследство и актове за прехвърляне на право на собственост.

Потърсете за съвет съответното консулство или посолство в РБългария за възможностите, които имате.

Кои документи се налага  да бъдат най-често заверявани?

•             акт за раждане;

•             акт за граждански брак;

•             удостоверение за семейно положение;

•             диплома;

•             приложение на диплома;

•             академична справка;

•             свидетелство за съдимост;

•             документи, издавани от съдилища;

•             нотариално заверени пълномощни и декларации;

•             банкови референции и удостоверения;

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай