Трудови права и задължения

Правилник за вътрешния трудов ред и каква е неговата връзка със задълженията на работниците или служителите?


Преди да ви представя по-подробно, но разбира се накратко, започвам с това, когато започвате нова работа, задължително се запознайте, а и работодателят е длъжен да ви представи и запознае с Правилникът за вътрешния трудов ред, както и с всички други вътрешни правила и правилници относно дейността на предприятието или организацията, в която ще започнете работа. Неспазването на тези правила, ще даде на работодателят ви право да потърси дисциплинарна отговорност.

Правилникът за вътрешния трудов ред (ПВТР) е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Правното основание за издаване на ПВТР се съдържа в текста на чл. 181 КТ.   За да го издаде, работодателят трябва да проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите.

Правилникът за вътрешния трудов ред не следва да противоречи на Кодекса на труда и на нормативните актове, издадени за неговото прилагане, както и на специалните закони, с които се установяват специфични права и задължения на предприятията и на работниците с оглед естеството на отделните професии и дейности.

Правилникът за вътрешния трудов ред е облекчение за работодателите, тъй като им позволява с един документ да изпълнят задълженията си да осигурят на работниците и служителите си указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права. Той трябва да съдържа  конкретните особености на дейността, която предприятието осъществява – въпросите на вътрешната организация на работата като структура, щат и разпределение на персонала, организация на работната заплата, условия и ред за ползване на социалните обекти, здравно обслужване, изисквания, условия и ред за създаване и опазване на поверителна информация и лични данни, организация на квалификацията и обучението на персонала, атестиране и оценяване и т.н. Тези, както и други подобни въпроси могат да се уредят както с правилник за вътрешния трудов ред, така и с отделни вътрешни правила и/или правилници.

Правата и задълженията стават задължителни за изпълнение от работниците илислужителите, които са се запознали с тях.  Осигурява се на работодателя възможност да организира вътрешната трудова дейност и взаимоотношенията в предприятието съобразно закона и при допускане на нарушения да налага на виновните работници или служители предвидената в Кодекса на дисциплинарна отговорност.

Действието и приложението на ПВТР , може да бъде обвързано с изтичането на определен в него срок. Промяна в клаузите на правилника се извършва посредством неговото изменение и допълнение.То се осъществява при спазване на реда и процедурата по приемането на правилника, при условие че той изрично предвижда подобна възможност.

Светлана Димитрова,

rabotatami.bg

Коментари

коментирай