Права на безработния

Необходими документи за кандидатстване за обезщетение за безработица


Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО/ осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване /и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и ред, определени с Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ). І. Съгласно разпоредбата на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта, не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО.
Необходимите документи за преценка на правото на това обезщетение са:
заявление по образец – в него, освен личните данни на лицето, е включена и декларативна част, в която то декларира дали е изпълнено всяко едно от условията за отпускане на ПОБ и дали към датата на прекратяване на осигуряването или в някой по-късен момент преди датата на подаване на заявлението не е налице някое от обстоятелствата, водещи до спиране изплащането на отпуснатото обезщетение, например: настъпване на временна неработоспособност преди прекратяване на осигуряването, която продължава и след прекратяването му, или до 30 календарни дни след прекратяването му и получаване на съответно обезщетение на основание чл. 42, ал. 1 или ал. 2 от КСО; получаване на обезщетение за бременност и раждане на основание чл. 52 от КСО, когато рискът е настъпил и правото на лицето на такова обезщетение е придобито преди прекратяване на осигуряването; изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование;
документ за самоличност – за справка. Непредставянето на документ за самоличност е причина, поради която се отказва регистрация на лицето и заявлението му не се приема;
оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес – само за лицата, избрали да подадат заявлението по настоящия си адрес.
оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението;
документи, удостоверяващи общ трудов, служебен и осигурителен стаж и/или осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна. Ако в някой от тези документи стажът не е заверен по надлежен ред, документът не се приема и се връща на лицето с указания за корекция, като лицето се уведомява, че ако документът не бъде оформен надлежно, стажът няма да бъде зачетен при определяне периода на паричното обезщетение.
Датите на прекратяване на правоотношението, посочени в акта за прекратяването му и в документа за трудов или осигурителен стаж, се сравняват. Ако в двата документа са посочени различни дати, те се връщат на лицето за корекция, тъй като не може да се прецени коя от тях е вярна и следователно, правопораждаща за отпускане на обезщетението.
6.декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка;
7.други документи – това може да бъде например документ, доказващ наличието на уважителна причина – болничен лист или друга официална медицинска документация, удостоверения за явяване в съд или друг държавен орган и др. Обезщетението за безработица се отпуска от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3 – месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата, такъв документ задължително се представя в случаите, когато заявлението се подава след изтичане на срока или регистрацията в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по уважителни причини.
Ако лицето не представя документ, доказващ наличие на уважителна причина, паричното обезщетение се отпуска от датата на подаване на заявлението или от датата на регистрацията в Агенцията по заетостта за определения в КСО период, намален със закъснението. Заявлението се смята за подадено в срок и регистрацията се приема за направена в срок, ако тези действия са извършени не по-късно от деня, следващ отпадането на уважителната причина.
Част от документите, необходими за преценка на правото на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО, съвпадат с тези, необходими за преценка на правото на другите видове обезщетения за безработица.
!!! Направеният коментар относно документите по тяхното съдържание и предназначение е актуален и за другите видове обезщетения.

ІІ. На основание чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ – парично обезщетение за безработица на безработните съпруги/съпрузи на военнослужещите, преместени от едно в друго населено място или участващи в международни операции и мисии.
В тази част от процедурата страна се явява и военното формирование, в което служи военнослужещият.
заявление по образец.Единственото обстоятелство, което се декларира от лицето в заявлението е, че не упражнява трудова дейност, за която подлежи на осигуряване по чл. 4 от КСО;
документ за самоличност – за справка;
оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес – ако постоянният адрес съгласно документа за самоличност не е сменен, а съпругата/съпругът на военнослужещия има настоящ адрес в населеното място, където е преместен той;
оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението – само за безработните съпруги/съпрузи на преместените военнослужещи;
удостоверение от командира/началника на военното формирование, в което служи военнослужещият, по образец, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. – за населеното място и датата на преместване на военнослужещия; приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 от същото постановление – за периода на участие на военнослужещия в международна операция или мисия;
копие от удостоверението за сключен граждански брак;
декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

Коментари

коментирай

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *