Полезно

Нарушени права на потребител в България. Как и къде да подадете жалба? Санкции


Стоки и Услуги. Това са нещата, които ползваме в ежедневието и с които ни обсипват различните фирми, организации и корпорации. Всеки един от нас, улисан в задълженията и отговорностите си, разполага с все по-малко психичен капацитет да внимава за всички търговски капани, с които се сблъсква. Мобилният ви оператор ви е подвел относно условията на договора? Купили сте стока с изтекъл срок на годност? Туроператорът ви не спазва уговореното в договора? Не ви предоставят обещаната услуга?

!!! Преди да започнем темата ви съветвам – пазете касовите си бележки, фактури, договори и гаранции. Това ще помогне на доказването в производството пред Комисия зя защита на потребителите. За да предприемат действия, контролните органи трябва да имат копия от платежен документ (касова бележка или фактура), договор, оферти, брошури, ваучери, документи, установяващи претенцията по основание и размер и др., в зависимост от проблема.
Сигнали, предложения и жалби свързани с топлофикационни, електроразпределителни и ВиК дружества са в компетенциите на ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ. Единствено съдебната институция има правомощия да прекрати договорни взаимоотношения между търговеца и потребителя на услугите, при валидно сключен договор, да вземе решение за сторниране на начислени суми по месечни фактури и неустойки за предсрочно прекратяване на договори.
Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

Всеки гражданин, който има съмнение, че са нарушени правата му на потребител, гарантирани от Закона за защита на потребителите, може да подаде сигнал или жалба до Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Основните права на потребителите са:

– право на информация за стоките и услугите;
– право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при заблуждаваща, непочтена и неразрешена сравнителна реклама, нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
– право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
– право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;

– право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
– право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
– право на сдружаване с цел защита на интересите им;
– право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

Как да подам жалба до Комисия за защита на потребителите?

Писмените жалба, молба или сигнал следва да съдържат пълното име и адреса на подателя, естеството на искането, подпис, както и телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.Всеки потребител може да подаде сигнал, жалба или молба в свободен текст до КЗП при нарушаване на негово право в писмена форма на хартиен носител или по електронен път чрез сайта на Комисията, а входящият номер ще получите на електронната си поща. В случай че предпочитате да подадете своята жалба или сигнал лично, можете да го направите в удобното за Вас представителство на Комисията за защита на потребителите в страната.Не се завеждат и не се образува производство по анонимни предложения, сигнали и жалби, както и по такива, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.Ако сте упълномощил друго лице да подаде жалбата ми, то към нея прилагам и пълномощно.
При условие, че разрешаването на казуса е свързано с правната материя, по която КЗП има компетенции, ще бъде извършена проверка.В случай че има специализиран контролен орган, жалбата ще бъде препратена към него за предприемане на действия по компетентност.

Основните компетенции на Комисията по търговия и защита на потребителите са свързани с контрол по отношение на:

– предлагане на опасни за живота и здравето промишлени стоки
– липса на етикет и друга информация за предлаганите стоки
– необявяване на цените на стоките и услугите
– неиздаване на документ за продажба (касова бележка или фактура)
– излъчване на заблуждаваща, непочтена или непозволена сравнителна реклама
– наличие на неравноправни клаузи в договори с общи условия, прадлагани на потребителите
– предоставяне на туристически услуги от нелицензирани туроператори, турагенти, хотелиери и ресторантьори
– предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани места за наставане и заведения за хранене и развлечения
– несъответствие на предлаганите услуги с изискванията на съответната категория туристически обект
– продажба на лекарства над нормативно установените пределни цени
– неспазване на изискванията при търговия с тютюневи изделия

Когато по жалбата не е нужно да се извършва проверка, КЗП разглежда случая и взема решение в 14-дневен срок, а в останалите случаи – в едномесечен срок от датата на постъпването на жалбата. Решението по жалбата
се съобщава писмено в 7-дневен срок от датата на постановяването му.Не се разглеждат сигнали, жалби и молби, подадени повторно по въпрос, по който има решение. Тези от тях, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това.Решения с голямо обществено значение могат да се разгласяват чрез печата или по друг подходящ начин по преценка на комисията.

Санкции при нарушаване на портебителски права?

Предвидените санкции в Закона за защита на потребителите са посочени в Глава единадесета ”Административнонаказателни разпоредби” и обхватът им е от чл. 197 до чл. 233. Най-често налагани са глоби и имуществени санкции и предприемане на мерки за преустановяване на нарушението.

ЗА КОНТАКТИ:
Горещ телефон за сигнали 0 700 111 22
(на цената на 1 градски разговор от цялата страна)

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ:

https://kzp.bg/kontakti

СПОДЕЛЕТЕ И ВАШИЯ ОПИТ!

Автор:

Светлана Димитрова

Коментари

коментирай